Strona

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Data

Tematyka spotkań

 

14.09.2018 r.

godz. 14.15

Wybór rad oddziałowych rodziców. Wybór Rady Rodziców.

Szkolenie  rodziców uczniów klas I  w zakresie  obsługi  dziennika elektronicznego.

Spotkanie  z rodzicami  uczniów  klas maturalnych -zapoznanie z procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego  w maju 2019 r.

16.11.2018 r.

godz. 14.00

Dzień Otwarty.

Spotkanie z  rodzicami  klas maturalnych – informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr w kl. maturalnych.

14.12.2018 r.

godz. 14.00

Analiza efektów nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr w kl. I-III

Wyniki klasyfikacji uczniów klas IV po I semestrze.

 

08.02.2019 r.

godz. 14.00

Zebranie ogólne – podsumowanie I semestru.
Spotkanie edukacyjne wg zapotrzebowań i propozycji rodziców.
Spotkania z wychowawcami – wyniki klasyfikacji uczniów kl. I – III po I semestrze.

 

22.03.2019 r.

godz. 14.00

Propozycje ocen  rocznych w klasach maturalnych.

Harmonogram przeprowadzenia egzaminów maturalnych.

Bieżąca analiza efektów nauczania i zachowania w klasach  I  –  III.

17.05.2019 r.

godz. 14.00

Analiza wyników  nauczania i zachowania, informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w  klasach  I – III.