Uncategorized

Geografia 3 FT

07.04.2020

Temat 1: Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych.

Zasoby naturalne są to wszelkie występujące na Ziemi naturalne dobra wykorzystywane przez człowieka.

Dzieli się je wg obfitości:

  • Zasoby występujące powszechnie – występujące w ilościach niewyczerpalnych i rozmieszczone równomiernie, np. gazy w powietrzu, surowce skalne.
  • Zasoby występujące obficie –zasoby rozmieszczone regionalnie lub lokalnie, obliczone na kilkaset lat, np. węgiel kamienny.
  • Zasoby ograniczone – zasoby występujące w niewielkich ilościach, które w krótkim czasie mogą ulec wyczerpaniu, np. ropa naftowa.

Surowce mineralne – są to użyteczne dla człowieka skały i minerały. Przy dużym nagromadzeniu nadają się do eksploatacji i wykorzystania. Stanowią one około 75% surowców stosowanych w gospodarce. Występują we wszystkich postaciach – stałej, ciekłej i gazowej. Należą do zasobów nieodnawialnych. Rozmieszczenie złóż surowców mineralnych jest na Ziemi nierównomierne, a ich dostępność różna.

Zasoby naturalne i surowce mineralne można podzielić także wg innych kryteriów. Proszę skorzystać z prezentacji https://prezi.com/ud2xoyqa_wrc/zasoby-naturalne-ziemipodzia-i-rola-surowcow-mineralnych/ oraz tekstu z podręcznika strona 178-182 pisząc notatkę z lekcji w zeszycie przedmiotowym uwzględniając te podziały.

Zapamiętaj:

Naturalne zasoby Ziemi kurczą się i istnieje niebezpieczeństwo ich wyczerpania. Dlatego konieczne jest ograniczanie ich wydobycia oraz racjonalizacja wykorzystania, a także poszukiwanie nowych, odnawialnych zasobów.

Temat 2: Bilans energetyczny świata.

Energia od zawsze była potrzebna ludziom w ich życiu. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne. Na początku ludzkości tej energii dostarczało środowisko w postaci zasobów naturalnych nieprzetworzonych: opału i paliw np. drewna, węgla brunatnego, kamiennego, ropy naftowej czy gazu. Gwałtowny wzrost konsumpcji energii spowodowały dwa najważniejsze czynniki:

  • rewolucja naukowo – techniczna, wyznacznikami której było m.in.: zbudowanie maszyny parowej, odkrycie elektryczności, rozwój motoryzacji, powstanie przemysłu
  • gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie.

Bilans energetyczny jest to zestawienie udziału poszczególnych źródeł energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii na świecie lub kraju. Obecnie w bilansie energetycznym świata dominuje ropa naftowa.

Charakterystyka surowców energetycznych dostępna jest na stronie https://www.edukator.pl/zasoby- naturalne-ziemi-surowce-mineralne-podzial-i-znaczenie,11132.html oraz w podręczniku strona 186-188.

Sporządź notatkę, w której dokonasz podziału surowców energetycznych.

Dla zainteresowanych tematem polecam stronę  https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_04a.pdf .

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej na temat dominującej roli surowca energetycznego w XIX, XX, XXI wieku i przesłanie do mnie do dnia 8.04.2020 do godziny 20.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.

Mariusz Kaczan