Uncategorized

Geografia 3 BT + 3 MTP gr.2

27.05.2020r.

Temat: Współpraca międzynarodowa.

Celem lekcji jest uświadomienie wszechstronnych powiązań łączących kraje współczesnego świata oraz określenie roli organizacji międzynarodowych w integracji gospodarczej

i politycznej państw.

Zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju na świecie oraz rozwoju gospodarczego jest powodem, dla którego państwa lub organizacje pozarządowe zrzeszają się. Obecnie trudno wskazać kraj, który nie należy do żadnej z organizacji międzynarodowych. Integracja oznacza zacieśnianie przez państwa przede wszystkim współpracy ekonomicznej, choć nie byłaby możliwa bez współpracy politycznej i militarnej. Minusem, jak w każdej organizacji, jest rezygnacja z części niezależności – państwo członkowskie musi podporządkować się wspólnym decyzjom, nawet jeśli było im przeciwne. Duża liczba ugrupowań integracyjnych na świecie świadczy o przewadze zalet integracji nad jej wadami. Obecnie na świecie powstaje coraz więcej organizacji integrujących państwa.

Najważniejsza organizacja o znaczeniu globalnym to ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych. Główne organy ONZ:

 • Zgromadzenie Ogólne
 • Rada Bezpieczeństwa
 • Rada Gospodarcza i Społeczna
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 • Sekretariat, którym kieruje sekretarz generalny zarządzający m.in. majątkiem ONZ.

Zagadnienia do tematu:

 1. Funkcje organizacji międzynarodowych – podręcznik strona 270 -271
 2. Organizacje międzynarodowe o znaczeniu światowym https://epodreczniki.pl/a/integracja-panstw/D1EMh19yu oraz podręcznik strona 270 -271
 3. Organizacje o zasięgu regionalnym https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/Dtpk6FHGX oraz podręcznik 272-273.

Proszę sporządzić notatkę z lekcji rozwijając skróty oraz odpowiadając na pytania:

 • WHO, WTO, IMF, OECD, UE, OPEC, NATO, UA, LPA. WNP.
 • Jaka organizacja zrzesza więcej członków jak ONZ ?
 • Na czym polega integracja gospodarcza?

Dla chętnych i zainteresowanych tematem proponuję wyszukanie informacji na temat współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody oraz podanie przykładów jej działań wraz z odpowiedzią czy Polska włącza się w te działania.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie zdjęcie samodzielnie wykonanej notatki w zeszycie przedmiotowym i przesłanie do 29.05.2020r.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan