Uncategorized

Geografia 1 CB

Geografia 31.03.2020r.

Temat: Formy ochrony przyrody.

Degradacja przyrody ma charakter globalny, ponieważ człowiek na całym świecie wykorzystuje bogactwa natury. Robi to na różne sposoby, mniej lub bardziej szkodząc przyrodzie w sposób bezpośredni albo pośredni.

Globalne cele ochrony przyrody to:

  • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
  • zachowanie różnorodności biologicznej
  • zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
  • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami, przez utrzymanie lub przywracanie środowiska do właściwego stanu;
  • ochrona walorów krajobrazowych w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
  • utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także zasobów, tworów i składników przyrody;
  • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody

1. Proszę skorzystajcie ze strony https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/DPjHm6d1y celem zapoznania się z tematem 1. Prawne formy ochrony przyrody

2. Sporządźcie notatkę w zeszytach przedmiotowych wypisując formy ochrony przyrody.

3.Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie wykonanie polecenia: Wybierz dowolny park narodowy, wyszukaj w jego opisie 5 walorów, które skłoniłyby cię do odwiedzenia tego miejsca i przesłanie do mnie do dnia 3.03.2012 do godziny 20.

4. Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest sumą działań wszystkich ludzi, w tym także każdego z nas – zapamiętaj!

Powodzenia. Mariusz Kaczan