Uncategorized

Geografia 1 BT

11.05.2020r.

Temat: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

1.Wprowadzenie

Wiatr jest zjawiskiem powszechnym na kuli ziemskiej, zarówno na oceanach gdzie tworzy fale i prądy , jak i na lądach, gdzie tworzy charakterystyczne formy. Podobnie jak inne czynniki zewnętrzne (np. woda, lodowce) wiatr niszczy, transportuje i buduje. Działalność rzeźbotwórczą wiatru nazywamy procesami eolicznymi od nazwy greckiego boga wiatru – Eola.

Czynniki wpływające na działalność wiatru to:

  • prędkość, kierunek, częstotliwość występowania wiatru
  • warunki klimatyczne
  • rodzaj podłoża i jego podatność , wilgotność, stopień pokrycia roślinnością.

2.Erozyjna (niszcząca) działalność wiatru

  • deflacja i formy powstałe w wyniku deflacji (rynny deflacyjne, ostańce deflacyjne, bruk deflacyjny)
  • korazja i formy powstałe w wyniku korazji (graniaki, nisze korazyjne, grzyby skalne, ostańce korazyjne, żebra korazyjne )

3.Budująca działalności wiatru:

  • wydmy – wzniesienia piaszczyste na pustyniach i wybrzeżach morskich; przybierają one zazwyczaj kształty barchanów, wydm parabolicznych, wydm podłużnych i poprzecznych
  • pokrywy lessowe – powstają na skutek akumulacji pyłów przenoszonych przez wiatr na znaczne odległości
  • zmarszczki eoliczne (ripple – marki) – powstają na skutek unieruchomienia nawianego materiału na wilgotnym podłożu

4. Proszę sporządzić notatkę z lekcji po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku oraz https://www.youtube.com/watch?v=SGPuudFDvsk GEO+: Rzeźbotwórcza Działalność Wiatru

5. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie zdjęcia notatki z zeszytu przedmiotowego, w której dokonasz podziału wydm i pustyń i przesłanie do mnie do dnia 17.05.2020 do godziny 20 .

6. Celem utrwalenia zagadnienia polecam strony: https://epodreczniki.pl/b/rzezbienie-wiatrem—erozyjna-dzialalnosc-wiatru/PpQTw1KzK , http://geografia24.pl/rzezbotworcza-dzialalnosc-wiatru/ Jak powstają wydmy? – Nauka. To lubię. https://www.youtube.com/watch?v=gNDZuPlWD0s

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Mariusz Kaczan