COVID-19Uncategorized

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu w czasie epidemii  

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu w czasie epidemii

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.05.2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                          z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia od 1 września 2020 r.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@zsckrjablon.pl , kontaktować się telefonicznie  pod numer 83-356 04 08 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres sekretariat@zsckrjablon.pl lub telefonicznie pod numerem 83-356 04 08, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 9:00 do 12:00.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczeń, u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pomieszczeniu zwanym „Izolatką”, do czasu odebrania go przez rodziców.
 3. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców, dzięki którym zapewniona zostanie szybka komunikacja w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 4. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice
  oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły ucznia, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 6. Rodzice zobowiązani są przypominać uczniowi podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 7. W przypadku wystąpienia gorączki uczeń nie będzie mógł pozostać w szkole. Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest odebrać ucznia ze szkoły i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 8. Uczeń po przyjściu do szkoły zobowiązany jest udać się do wyznaczonej wcześniej sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na pierwszą lekcję z wyznaczonym oddziałem.
 9. Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 10. Budynek szkoły został podzielony na cztery strefy (ucznia – czerwony, interesanta – niebieski, żywienia – zielony i internatu – żółty) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 11. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy w jednej lub dwu strefach wymienionych w punkcie 10.
 12. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 13. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 14. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 15. W każdej sali, w której prowadzone są zajęcia znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk oraz środek do dezynfekcji powierzchni.
 16. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem zadań.
 17. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.
 18. Na terenie szkoły zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami szkoły mogą być organizowane wyłącznie w piątki po zakończeniu zajęć szkolnych.
 19. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych.

Strefa interesanta

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy interesanta i oznaczone są na niebiesko.
 2. W pomieszczenia należących do strefy interesanta może przebywać nie więcej niż 2 osoby.
 3. Do strefy interesanta może wejść tylko jeden rodzic ucznia.
 4. Osoby postronne, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 5. Rodzice i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 7. W pomieszczeniach należących do strefy interesanta wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6.

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są na czerwono.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów ( np. pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, wizytator).
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych, natomiast mają obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przerw. W trakcie trwania przerwy śródlekcyjnej zabrania się uczniom opuszczania budynku szkoły.
 4. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dokładnego umycia rąk lub dezynfekcji rąk płynem odkażającym:

– obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, sale lekcyjne, łazienki i część korytarza szkolnego, które są opatrzone informacją, dla kogo są przeznaczone i w jakich godzinach.
 1. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 2. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 3. Uczeń korzysta z własnych przyborów i materiałów, których nie może pożyczać innym uczniom.
 4. Należy do minimum ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami i nauczycielem.
 5. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy śniadaniowej, przebywają w wyznaczonej części korytarza.
 6. Wychowawcy klas, w uzgodnieniu z uczniami i rodzicami, ustalają szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania.
 7. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 8. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 9. Wychowawcy klas opracowują dla powierzonego sobie oddziału oddzielny plan zajęć szkolnych
  z wyznaczeniem sal lekcyjnych, korytarzy i terenu przyszkolnego. Wychowankowie w wyznaczonym obszarze spędzają przerwy, w określonym miejscu i czasie spożywają drugie śniadanie oraz w wyznaczonym dla oddziału czasie korzystają z biblioteki szkolnej i stołówki.
 10. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, wyznaczonych zakresów zadań, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej szkoły i w bibliotece .
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących                      w strefie ucznia.
 6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjne i inne zajęcia pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są na zielono.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie interesanta.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia, a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są
  z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu, zgodnie z którym uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach, jak podczas zajęć szkolnych.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele korzystający z obiadów.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Wyznaczony pracownik wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.