3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.3CB

Temat:Warunki sprzedaży podstawowych produktów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego .

1.Gospodarstwo rolne jako jednostka wytwórcza.

GOSPODARSTWO ROLNE to rolniczo -wytwórcza jednostka gospodarcza, obejmująca obszar gruntu
umożliwiający produkcję rolniczą i opierający swą działalność na zespole sił wytwórczych.
W Polsce prowadzenie działalności rolniczej jedynie w części podlega ogólnym przepisom o działalności gospodarczej .Prowadzenie działalności rolniczej to prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Działalność rolnicza obejmuje dwa podstawowe działy produkcji:
a.produkcję roślinną

b.produkcję zwierzęcą.

W wielu gospodarstwach występują działy uzupełniające: przetwórstwo rolnicze i usługi  rolnicze.

2.Ogólne zasady podejmowania działalności  przetwórczej w gospodarstwach rolnych.

Prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa wytworzonych produktów przez rolnika wymaga spełnienia szeregu wymogów:

1)produkcja i sprzedaż podlega nadzorowi z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności (nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna) – stąd w odpowiednim terminie przed uruchomieniem działalności należy złożyć na piśmie wniosek o rejestrację do właściwych organów na szczeblu powiatowym;

2) sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

3)przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z pewnymi, określonymi w przepisach wyjątkami, m.in. przy uboju zwierząt;
4)sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:
a) w których produkty te zostały wytworzone, lub
b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;
5)ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

 1. Dokumentacja prowadzonej działalności
  Podmiot prowadzący przetwórstwo i bezpośrednią sprzedaż żywności ma obowiązek prowadzić i przechowywać dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:
  1)numer kolejnego wpisu;
  2)datę zbycia żywności;
  3)ilość i rodzaj zbytej żywności.

4.Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

Miejsca sprzedaży produktów:
– miejsce produkcji (np.: w gospodarstwie),
– targowiska, place handlowe,
– obiekty ruchome i tymczasowe,
– specjalistyczne środki transportu na terenie targowisk lub poza nimi,
– z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na targowiskach lub poza nimi.

 1. Rolniczy Handel Detaliczny – rejestracja

Obowiązek rejestracji we właściwym organie:

-Państwowej Inspekcji Sanitarnej żywności  pochodzenia niezwierzęcego

-Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego

6.Rolniczy Handel Detaliczny

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to – handel detaliczny, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
W ramach RHD możliwe jest  zbywanie
surowców (produktów produkcji pierwotnej) oraz żywności przetworzonej (produkty mięsne, produkty mleczne, produkty „złożone”, przetwory z owoców i warzyw, pieczywo…)
Rolniczy handel detaliczny –
LIMITY ILOŚCIOWE

 • 15 400 kg pieczywa
  •16 000 kg mąki
  •3 400 kg dżemów
  •2 000 kg pierogów
  •2 900 kg knedli z owocami
  •6 700 l soków owocowych
  •5 000 kg kiszonek warzywnych
  •1,4 tony produktów mięsnych, w tym wędlin
  •2,6 tony produktów mlecznych, w tym masła
  •30 ton szczypiorku
  •3 tony orzechów włoskich
  •2 500 kg ciast i ciastek
  •4 000 kg placków ziemniaczanych

Działalność w ramach RHD wymaga rejestracji zakładu (bez zatwierdzania).
W tym celu należy złożyć wniosek do:
• powiatowego lekarza weterynarii – produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność „złożona”
• powiatowego inspektora sanitarnego – żywność pochodzenia zwierzęcego
→Mięso zwierząt kopytnych (np. świnie, bydło, owce i kozy) przetwarzane i wprowadzane na rynek w ramach RHD musi pochodzić z uboju

→W każdym miejscu zbywania żywności w RHD umieszcza się w sposób czytelny i widoczny napis „rolniczy handel detaliczny” i dane producenta

Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności: W miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
– informację „rolniczy handel detaliczny”,
– wskazuje dane: imię i nazwisko prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres i miejsce prowadzenia zbywalnej produkcji żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny  podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

 1. Rolniczy Handel Detaliczny – nadzór

Główny Inspektorat Weterynarii  → nad właściwą jakością zdrowotną(bezpieczeństwem) produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna → nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem) żywności pochodzenia niezwierzęcego

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IJHARS → nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Wybór konkretnej formy działalności, w ramach której rolnik zamierza produkować i wprowadzać na rynek żywność zależy od możliwości produkcyjnych, planowanych kanałów zbytu i zapotrzebowania rynkowego na danego rodzaju produkty, jak również od możliwości spełniania właściwych dla danej działalności wymagań higieniczno-sanitarnych.

Beata Waszczuk