Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl.3CB

04.06.2020 Temat: Inspekcja Weterynaryjna.

Inspekcja Weterynaryjna (IW) to wyspecjalizowana instytucja rządowa powołana na mocy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w celu kontrolno-nadzorczym w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii i higieny.

2.Struktura Inspekcji Weterynaryjnej

Na czele Inspekcji Weterynaryjnej stoi Główny Lekarz Weterynarii (GLW), który kieruje Głównym Inspektoratem Weterynarii, będącym centralnym organem administracji rządowej. Główny Lekarz Weterynarii powoływany jest przez premiera rządu na wniosek Ministra właściwego do spraw Rolnictwa (obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Organy bezpośrednio podległe GLW to Wojewódzcy Lekarze Weterynarii kierujący Wojewódzkimi Inspektoratami Weterynarii (WIW).

Organy podległe Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii to Powiatowi Lekarze Weterynarii kierujący Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii (PIW).

Powiatowi Lekarze Weterynarii mogą korzystać z pomocy lekarzy weterynarii wolnej praktyki, których powołują na podstawie decyzji o wyznaczeniu – pracownicy tacy to Urzędowi Lekarze Weterynarii.

3.Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

a)zwalczanie:

▪chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,

▪chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

▪monitorowanie zakażeń zwierząt;

▪badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

b)przeprowadzanie:

▪weterynaryjnej kontroli granicznej,

▪kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

c)sprawowanie nadzoru nad:

  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  • obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
  • wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u  zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt.

4.Sposób działania

Główne działanie Inspekcji Weterynaryjnej skupia się na szczeblu powiatowym.

5.Zadanie do wykonania. Wypisz w kilku punktach czym się zajmuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Wykorzystaj materiały w załączonym  linku

http://www.piwwawa.com.pl/zadania-i-kompetencje

Efekty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Ćw. IW imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 05.06.2020 (do piątku).

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk