Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

20.05.2020 Temat: Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego.

1.Gospodarstwo rolne jako jednostka wytwórcza.

2.Ogólne zasady podejmowania działalności  przetwórczej w gospodarstwach rolnych.

3.Dokumentacja prowadzonej działalności.

Ad. 1

Gospodarstwo rolne to rolniczo -wytwórcza jednostka gospodarcza, obejmująca obszar gruntu
umożliwiający produkcję rolniczą i opierający swą działalność na zespole sił wytwórczych.
W Polsce prowadzenie działalności rolniczej jedynie w części podlega ogólnym przepisom o działalności gospodarczej .Prowadzenie działalności rolniczej to prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Działalność rolnicza obejmuje dwa podstawowe działy produkcji:
a.produkcję roślinną

b.produkcję zwierzęcą

W wielu gospodarstwach występują działy uzupełniające:

c.przetwórstwo rolnicze

d.usługi  rolnicze

Ad. 2

Prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa wytworzonych produktów przez rolnika wymaga spełnienia szeregu wymogów:

1) produkcja i sprzedaż podlega nadzorowi z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności (nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna) – stąd w odpowiednim terminie przed uruchomieniem działalności należy złożyć na piśmie wniosek o rejestrację do właściwych organów na szczeblu powiatowym;

2) sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;

3) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z pewnymi, określonymi w przepisach wyjątkami, m.in. przy uboju zwierząt;
4) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:
a) w których produkty te zostały wytworzone, lub
b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;
5) ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ad. 3

Podmiot prowadzący przetwórstwo i bezpośrednią sprzedaż żywności ma obowiązek prowadzić i przechowywać dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:
1) numer kolejnego wpisu;
2) datę zbycia żywności;
3) ilość i rodzaj zbytej żywności.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk