Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 3CB

Temat: Sprzedaż produktów rolnych w gospodarstwie.

1.Krótki łańcuch dostaw –  oznacza łańcuch dostaw obejmujący ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, lokalny rozwój gospodarczy oraz bliskie stosunki geograficzne i społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami.

Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych jest sprzedaż produktów rolniczych bezpośrednio konsumentowi, z pominięciem pośredników.

Produkcja i zbyt żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym może odbywać się, w zależności od zakresu i skali produkcji i dystrybucji, w ramach:

→Dostaw bezpośrednich – produkty roślinne nieprzetworzone
Sprzedaży bezpośredniej – produkty zwierzęce nieprzetworzone
Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej – produkty zwierzęce przetworzone

Rolniczego handlu detalicznego – produkty roślinne i zwierzęce przetworzone i nieprzetworzone

Wytwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Warunkiem rozpoczęcia działalności w zakresie wytwarzania i zbytu żywności produkowanej w gospodarstwie rolnym jest spełnienie określonych wymogów:
• sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych,
• bezpieczeństwa żywności,
• prawa gospodarczego i podatkowego,
• i innych.
Konieczne jest zawiadomienie o rozpoczęciu sprzedaży właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub powiatowego inspektora sanitarnego.

2.Rolniczy Handel Detaliczny

1)RHD jest nowym pojęciem w działalności rynkowej rolników, wprowadzonym obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

2)Sprzedaż żywności z przetworzonych surowców wyprodukowanych w gospodarstwie, metodami nieprzemysłowymi, przez rolnika lub siłami jego rodziny, bez zatrudniania kogokolwiek.

3)Żywność w ramach RHD jest sprzedawana konsumentowi ostatecznemu.

4)Rolnik zgłasza chęć prowadzenia /RHD/ u odpowiednich służb /rejestracja/

5)Oznacza swoje miejsce sprzedaży. Rolniczy Handel Detaliczny /RHD/ oznaczenie miejsca sprzedaży/produkcji musi:

→Być czytelne i widoczne dla konsumenta

→Zawierać napis „rolniczy handel detaliczny”

→Zawierać dane obejmujące:

  • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny
  • adres miejsca prowadzenia produkcji zbywanej żywności
  • weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego RHD- w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej

6)Zapewnia spełnienie podstawowych wymagań sanitarnych /powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości, stosowanie sprzętu łatwego do utrzymania w czystości/

7)Prowadzi ewidencję sprzedaży

Rolniczy Handel Detaliczny /RHD/ limity sprzedaży produktów:

→Rolnik powinien zmieścić się w ilościowych limitach sprzedaży

    Przykładowe limity

  • Przetwory z owoców: Przetwory z warzyw:

–  soki owocowe –    6 700 l              – kiszonki warzywne –     5 000 kg

–  dżemy  –                3 400 kg       – marynaty warzywne–   3 400 kg

–  susze owocowe – 1 600 kg           – soki warzywne –            10 000 l

„Przetwarzanie” oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie,
marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów.
„Produkty przetworzone” oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania
lub do nadania im specyficznego charakteru.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk