Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Korespondencja handlowa – elementy składowe pisma.

1)nagłówek — zawiera nazwę i adres nadawcy pisma. Można w nim umieścić również dodatkowe informacje o nadawcy, takie jak nr telefonu, faksu, konta bankowego i in.

Nagłówek znajduje się w lewym górnym rogu blankietu lub w jego górnej części. Pisząc adres nadawcy pisma nie należy oddzielać dodatkowym odstępem nazwy od jego siedziby.

2)nazwa i adres odbiorcy pisma – umieszczone są w polu adresowym. Każdy składnik nazwy i adresu odbiorcy należy pisać w osobnym wierszu, w układzie blokowym, pamiętając o dodatkowym odstępie między nazwą odbiorcy a jego siedzibą (podobnie należy uczynić adresując koperty do polskich odbiorców).

Adresujemy zawsze w pierwszym przypadku, stosując pojedynczy odstęp. W adresie odbiorcy nie stosuje się skrótów; wyjątki to „ul.” (ulica), „m.” (mieszkanie), skróty stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych.

Kolejność pisania poszczególnych elementów adresu jest następująca:

a) nazwa odbiorcy pisma (nazwa firmy lub imię i nazwisko adresata),
b) interlinia (jeden dodatkowy odstęp),
c) ulica, numer domu i ewentualnie numer mieszkania,
d) kod pocztowy i nazwa miejscowości, którą należy pisać wielkimi drukowanymi literami.

Przykłady właściwego adresowania pism w korespondencji polskiej podano poniżej:

POLECONY

Pan
Andrzej Nowak

ul. Piernikowa 15 m. 4
20-300 LUBLIN

3)zwięzłe określenie treści pisma, zaczynające się od słowa „Sprawa:” – powinno być napisane małą literą (po dwukropku), w pierwszym przypadku. Treść zawierającą zwięzłe określenie można napisać pismem wyróżnionym lub podkreślić. Ponieważ jest to inaczej tytuł pisma, na końcu nie należy stawiać kropki.
4)treść pisma – powinna się zaczynać w odległości 1-3 dodatkowych interlinii (odstępów) poniżej wyrazu „Sprawa:” lub „Dotyczy:”, z marginesem ustalonym przez pierwszą literę tych wyrazów.

Przed pisaniem treści powinniśmy umieścić zwrot grzecznościowy rozpoczynający list.
Po zwro­cie tym można postawić przecinek i wtedy treść pisma rozpoczynamy pisać w odległości 1-2 dodatkowych odstępów, małą literą, np.:

Szanowny Panie Dyrektorze

Jestem absolwentem Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego, którą ukończyłem w roku 2020  ….

Redagując treść pisma powinno się pamiętać o tym, by wyrażone w nim myśli układały się logi­cznie. Poszczególne myśli należy ujmować w odrębne akapity. Ważne informacje można w treści pisma wyróżniać, np. podkreślając odpowiedni fragment.

Treść pisma może być pisana w układzie blokowym, tj. z wyrównanym lewym marginesem
i dodatkowymi interliniami między fragmentami tekstu, lub w układzie z wcięciem (wcięcie,
czyli akapit oddzielający poszczególne myśli, może wynosić 2-6 odstępów-spacji).

W listach urzędowych należy unikać zostawiania spójnika lub przyimka na końcu wiersza, dzie­lenia wyrazów, kończenia wiersza myślnikiem.

UWAGA: Opracowując korespondencję za pomocą komputera należy stosować proste typy czcionek, o wielkości 10-12 punktów przy pisaniu treści, zaś 14-16 punktów przy pisaniu na przykład tytułów pism. Można również wykorzystywać funkcję justowania, tj. wyrównywania tekstu do lewego i prawego marginesu.

Lewy margines powinien wynosić 2,5 cm, zaś prawy przynajmniej 1 cm, ale może być większy. Obowiązuje to przy sporządzaniu listów, zestawień, tabel, wykazów, list obecności itp.

Podpis powinien być pełny; parafa, czyli skrót podpisu, jest dopuszczalna na kopiach. Na pis­mach jednobrzmiących wysyłanych do większej liczby odbiorców można odciskać pieczęć faksymilową (naśladująca własnoręczny podpis). Oryginał zostaje wówczas u nadawcy.
Jeżeli pismo podpisują dwie osoby, osoba zajmująca wyższe stanowisko lub odpowiedzialna za załatwienie sprawy podpisuje je z prawej strony, druga osoba podpisująca pismo robi to
z lewej strony, na tej samej wysokości.

5)elementy dodatkowe (załączniki, rozdzielnik) – rozmieszcza się je zawsze przy lewym marginesie. Jeżeli w treści pisma wymieniono załączniki, wystarczy pod treścią pisma, przy lewym marginesie, na wysokości stanowiska służbowego osoby podpisującej pismo, umieścić informację o ich liczbie.

Na kolejnych lekcjach będziesz sporządzał/ła pismo biurowe, dlatego proszę zrobić notatkę i wypisać do zeszytu Elementy składowe pisma. Ułatwi Ci to w dalszych częściach tematów sporządzenie korespondencji handlowej.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk