Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów (KPiR).

1.W księdze prowadzonej w sposób rzetelny, jasny i przejrzysty powinny znaleźć się wszystkie transakcje firmy. Mowa tu  o przychodach związanych ze sprzedażą usług lub towarów, jak i wszelkich poniesionych wydatkach, w tym nie tylko faktur dokumentujących koszty, lecz także pensjach dla pracowników, opłat za prąd, internet, zakup materiałów i towarów handlowych, a także kosztach szkoleń pracowniczych.

2.Księga przychodów i rozchodów – właściwości kolumn.

Na strukturę księgi przychodów i rozchodów składają się poszczególne kolumny, z których każda jest opisana w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.. Prawidłowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powinno uwzględniać obowiązujące opisy:

▪Kolumna 1 zawiera liczbę porządkową, nadawaną kolejnym wpisom. Jeżeli np. numerem czwartym zostanie oznaczona faktura za zakup biurka do gabinetu, wówczas ten sam numer otrzymuje również dowód zakupu.

▪Kolumna 2 zawiera datę wydatku lub przychodu (daty wpisu oraz dowodu transakcji muszą być ze sobą zgodne).

▪Kolumna 3 to miejsce, gdzie należy umieścić numer faktury lub numer innego dowodu zakupu. Jeżeli w ciągu jednego dnia dokonanych zostało kilka transakcji zakupu, wówczas należy wpisać tylko numer zestawienia faktur.

▪W 4 i 5 kolumnie wprowadzane są dane kontrahentów – imiona i nazwiska lub nazwy firm oraz ich adresy.

▪Kolumna 6 zawiera informacje na temat rodzaju transakcji. Należy w niej zawrzeć informację, czy przedmiotem transakcji był przychód, czy wydatek, wraz z dodatkowym opisem, np. „zakup kserokopiarki”.

▪Kolumna 7 zawiera dokładną kwotę przychodów.

▪Kolumna 8 to miejsce, w którym należy uwzględnić wszystkie przychody, jakie uzyskuje firma, niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą towarów lub usług. Mogą to być różnego rodzaju przychody, np. odszkodowania czy dotacje.

▪W kolumnie 9 należy zsumować wartości z dwóch poprzednich kolumn.

▪W kolumnie 10 uwzględnia się zakup materiałów podstawowych, których firma potrzebuje do produkcji swoich wyrobów oraz zakup towarów handlowych, które są przeznaczone do sprzedaży w formie niezmienionej. Podatnicy prowadzący działalność kantorową, powinni umieszczać w tej kolumnie informację o sumie walut, które zakupili w danym miesiącu, odpowiednio przeliczoną na złotówki.

▪Kolumna 11 to miejsce, gdzie należy uwzględnić koszty poniesione w związku z wydatkami z kolumny 10. Mogą to być na przykład koszty transportu materiału, opłata za załadowanie i rozładowanie itp.

▪W kolumnie 12 należy ująć informacje o pensjach pracowników, niezależnie od tego, czy wynagrodzenie jest wypłacane w gotówce czy w naturze – wartości w tej kolumnie powinny być ujęte w kwocie brutto. W przypadku pensji wypłacanej w naturze pracodawca musi dokonać wyceny towaru, którym płaci pracownikom.

▪W kolumnie 13 uwzględnia się wszystkie pozostałe koszty, które nie zostały wymienione w poprzednich kolumnach. Będą to między innymi wydatki na ubezpieczenia dla pracowników, czynsz za wynajmowany lokal, opłaty administracyjne itd. Do podsumowania kosztów z kolumn 12 i 13 wykorzystujemy kolumnę 14.

▪Kolumna 15 zazwyczaj pozostaje pusta, jednak podatnik może w niej ująć koszty z poprzednich lat podatkowych.

▪Kolumna 16 wprowadzona została 8 kwietnia 2016 roku. Służy do wprowadzania kosztów związanych z działalnością badawczo rozwojową, o której mowa w art. 26f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

▪Ostatnia kolumna 17 zatytułowana jest „uwagi” i jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest do wpisywania adnotacji do konkretnych wpisów, ale też do zapisywania pobranych zaliczek.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk