Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje się na wniosek danego przedsiębiorcy. Rejestr przedsiębiorców jest jednym z rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr przedsiębiorców jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych, które są w nim zawarte.

Wpisowi do KRS podlegają wyłącznie poniższe podmioty: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski.

Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym przeznaczonym dla danej formy działalności. Wpisu można dokonać drogą tradycyjną, składając wydrukowany wniosek w sekretariacie właściwego sądu rejonowego lub drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis oraz jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Polecenia i zadania do wykonania. KARTA PRACY 4 w załączniku Karta Pracy 4 rejestracja działalności

Kartę pracy proszę przesłać do 23.04.2020 r. (do czwartku) odesłać na e- maila beata.klasa12@gmail.com  

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk