Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Rejestracja działalności gospodarczej.

1.Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują swoje przedsiębiorstwo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestracja w CEIDG polega na złożeniu wniosku drogą elektroniczną lub bezpośrednio w urzędzie gminy, który jest jednocześnie zgłoszeniem do

▪Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w celu zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych przedsiębiorcy i pracowników

▪Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z prośbą o wpis do rajowe rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w celu wyrobienia numeru REGON,

▪Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wyboru formy płacenia podatku dochodowego, zgłoszenie dla rozliczeń z podatku VAT,

Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą powinien otworzyć firmowe konto bankowe, wyrobić pieczątkę na której powinny się znaleźć podstawowe dane firmy  oraz powiadomić odpowiednie instytucje kontrolne (w zależności od prowadzonej działalności) Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Handlową, Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

2.Działalność wymagająca dodatkowych zezwoleń

Niektóre rodzaje działalności, poza ich zarejestrowaniem wymagają uzyskania dodatkowych koncesji, licencji lub pozwoleń. Dodatkowych zezwoleń wymaga:

-prowadzenie kantoru wymiany walut,

-składowanie odpadów,

-wytwarzanie broni i amunicji oraz handel nimi

-rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

-wytwarzanie i przetwarzanie paliw i energii

-prowadzenie usług detektywistycznych.

3.Polecenia i zadania do wykonania. W załączniku Karta Pracy3 rejestracja firmy

Zachęcam do odwiedzenia stron

https://epodreczniki.pl/a/przedsiebiorstwo—zasady-dzialania/D1HPAU9pS

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-10-rejestracja-indywidualnej-dzialalnosci-gospodarczej-uwagi-ogolne/

http://www.podrecznik.edugate.pl/7-organizacja-przedsiewziecia-i-ocena-efektow-dzialan/7-12-wady-i-zalety-prowadzenia-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej/

http://www.podrecznik.edugate.pl/7-organizacja-przedsiewziecia-i-ocena-efektow-dzialan/7-3-rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej-w-ceidg/

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=746

Kartę pracy na  proszę odesłać do 28.04. wtorek  na e- maila beata.klasa12@gmail.com  

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk