Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2 FTP / technik rolnik

Temat lekcji: Rola i zadnia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

1.Istota powstania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  KOWR powstał 1 września 2017 roku na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.

2.Główne zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  • tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,
  • restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
  • obrót nieruchomościami  majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
  • gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych
  • opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych
  • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi
  • wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
  • udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych

3.Rola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje działalność Agencji Nieruchomości Rolnych następczyni Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku 1991 r. mocą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie stanowiące własność Skarbu Państwa. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.

  1. Informacje szczegółowe nt. zadań i roli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odszukaj na stronie www.kowr.gov.pl

Pozdrawiam

Beata Waszczuk