Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. III MTP

Temat: Wynik finansowy zakładu gastronomicznego.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Proszę powtórzyć z ostatnich lekcji:

Co to jest przychód przedsiębiorstwa?

Jakie występują rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie?

Omówimy:

  1. Wynik finansowy przedsiębiorstwa.
  2. Zysk brutto i zysk netto.
  3. Przykład obliczania zysku netto.

Ad. 1

Wynik finansowy – to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa (podmiotu rachunkowości) w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą.

 

Wynik finansowy może być:

  1. P – K = ZERO równy 0 – zakład gastronomiczny nie osiąga zysku, ale również nie ponosi straty
  2. P – K > ZERO większy od 0 – zakład gastronomiczny osiąga zysk
  3. P – K < ZERO mniejszy od 0 – zakład gastronomiczny ponosi stratę

*P – przychody

*K – koszty

Ad. 2

Zysk brutto  (Zb) to wynik finansowy dodatni bez opłacenia podatku.

Zysk netto  (Zn) to wynik finansowy dodatni po opłaceniu podatku dochodowego  (dochód „na czysto”  lub  „ na rękę”).

Zb = P – Kc

Zb   zysk brutto

P  przychody

Kc  koszty całkowite

Zn = Zb – podatek

Zn zysk netto

 

Ad. 3 Przykład obliczania zysku netto

1)  Obliczam  zysk netto:

– Przychody ze sprzedaży 5 000 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 3 000 zł

– zysk brutto (Zb) = 5000 – 3000= 2000 zł

Podatek dochodowy 18% = 2000 x 18/podzielić przez100 = 360 zł

zysk netto (Zn)  = 2000 – 360 = 1 640 zł

2) Obliczam  zysk netto:

Przychody 10000 zł

Koszty stałe 900 zł

Koszty zmienne 7 500zł

Podatek 18%

Najpierw obliczam koszty całkowite Kc (wszystkie)=900+7500=8400 zł

zysk brutto   = 10 000 – 8400= 1600 zł

Podatek 18% = 1600 x 18/podzielić przez100= 288zł

zysk netto =  1600 – 288 = 1312 zł

Proszę przeanalizować obliczanie zysku netto i brutto, a na następnej lekcji będziemy rozwiązywać ćwiczenia.

Anna Lisiecka