Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. III MTP

Temat: Koszty w działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się rozróżniać koszty od wydatków i nakładów.

Omówimy:

 1. Definicja: kosztu.
 2. Wydatki i nakłady w działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp

Proces świadczenia usług gastronomicznych wymaga ponoszenia wielu kosztów dla zapewnienia odpowiedniej wielkości sprzedaży i osiągnięcia satysfakcjonujących przychodów.

 

Ad. 1

Koszty – to wyrażone w pieniądzu celowe zużycie:

 • składników aktywów trwałych i obrotowych, np.; maszyn, materiałów, paliw, energii
 • zużycie środków trwałych zwane amortyzacją
 • usług obcych, np.; usługi transportowe, remontowe, pranie bielizny stołowej, druk kart menu, folderów reklamowych, wizytówek
 • nakładów pracy, np.; wynagrodzenie najemnej siły roboczej
 • oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające faktycznego zużycia, a dotyczące normalnej działalności jednostki gospodarczej np.; podatki, opłaty skarbowe, odsetki od kredytów, składki do ZUS.

Przykłady kosztów:

 • koszt ubezpieczenia
 • koszt podatku
 • odsetki od kredytów
 • koszt zakupu surowców do produkcji
 • wynagrodzenie pracowników

 

 

Ad. 2

Obok kosztów występują w działalności gospodarczej wydatki i nakłady, które są często z nimi mylone.

 

Wydatek – oznacza zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej, czyli wypływ środków pieniężnych z przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być kosztami lub nie. Wydatek będzie kosztem jeżeli nie będzie różnic czasowych między zakupem a zużyciem składników aktywów i usług. Np. zakup mąki i jej zużycie będzie kosztem, a jak zrobimy zapasy i złożymy ją w magazynie to będzie to wydatek.

Przykłady wydatków (nie będących kosztami):

 • spłata kredytu
 • wypłata pożyczek i zaliczek na poczet delegacji służbowej, zakupów
 • zakup mąki i złożenie w magazynie
 • regulacja zobowiązań wobec dostawców, pracowników, Skarbu Państwa

Przykłady wydatków (będące kosztami):

 • zapłata gotówką za usługi pocztowe

 

 

Nakład – oznacza wyrażone w jednostkach naturalnych (kg, szt, roboczogodzina) zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa.

               Można wyodrębnić następujące rodzaje nakładów:

  1. siły roboczej np. ilość roboczogodzin wykonanych przez pracowników
  2. środków trwałych np. ilość czasu pracy maszyn, liczba kilometrów przejechanych przez samochód
  3. materiałów np. ilość materiałów zużytych do świadczenia usług, produkcji
  4. pieniężne np. ilość środków pieniężnych wykorzystanych w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sprawdź swoją wiedzę Karta pracy 3

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)

Termin przesyłania prac 07.04.2020

 

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna