Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT, K. II FTP

Temat: Spółki osobowe – spółka jawna.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z zasadami tworzenia spółki jawnej.

 

Omówimy:

  1. Definicja spółki jawnej.
  2. Określenie firmy.
  3. Wspólnicy spółki.
  4. Forma sporządzenia umowy.
  5. Odpowiedzialność za zobowiązania.
  6. Prawo do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki.
  7. Rozwiązanie spółki.

 

Uregulowania prawne dotyczące spółki jawnej znajdują się w Art. 22-85 Kodeksu spółek handlowych.

Ad. 1 Definicja spółki jawnej.

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Ad. 2 Określenie firmy spółki.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.
Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

Ad. 3 Wspólnicy spółki.

Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ad. 4 Forma sporządzenia umowy.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ad. 5 Odpowiedzialność za zobowiązania.

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada każdy ze wspólników całym swoim majątkiem bez ograniczeń solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Ad. 6 Prawo do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki.

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę i prowadzić jej sprawy.

Ad. 7 Rozwiązanie spółki.

Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
6) prawomocne orzeczenie sądu.

 

Proszę zapoznać się z charakterystyką spółki jawnej umieszczonej na 8-9 stronie
Formy organizaxcyjno prawne przedsiębiorstw

Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał (o spółce jawnej slajd 7)
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza

Proszę osoby, które nie wykonały zadań domowych o przesłanie prac zaległych.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna