2PT (Tech)Zdalne Lekcje

działalność gospodarcza w gastronomii kl. II PT

Temat: Spółki osobowe – spółka cywilna.

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z zasadami tworzenia spółki cywilnej.
Omówimy:
1. Powstanie spółki.
2. Zobowiązanie wspólników wynikające z umowy.
3. Cel spółki.
4. Określenie firmy spółki.
5. Wysokość kapitału wniesiona do spółki.
6. Majątek spółki.
7. Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.
8. Udział w zyskach i stratach.
9. Odpowiedzialność za zobowiązania.
10. Rozwiązanie spółki.
Uregulowania prawne dotyczące spółki cywilnej znajdują się w Art. 860-875 Kodeksu cywilnego.
Ad. 1 Powstanie spółki.
Spółka cywilna powstaje w wyniku umowy zawartej między wspólnikami.

Ad. 2 Zobowiązanie wspólników wynikające z umowy.
Wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Ad. 3 Cel spółki.
Celem spółki jest cel gospodarczy, ale nie koniecznie zarobkowy np.: wybudowanie wodociągu, wybudowanie domu, utrzymanie sieci internetowej.

Ad. 4 Określenie firmy spółki.
W firmie spółki należy umieścić imię i nazwisko wspólników oraz oznaczenie „spółka cywilna” lub s.c.”

Ad. 5 Wysokość kapitału wniesiona do spółki.
W przepisach wysokość kapitału spółki nie została określona, zależy więc od woli wspólników.

Ad. 6 Majątek spółki.
Wniesione przez wspólników wkłady składają się na majątek spółki.

Ad. 7 Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki.
Do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej uprawniony, a zarazem zobowiązany jest każdy wspólnik.

Ad. 8 Udział w zyskach i stratach.
Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach. W praktyce, jeśli wspólnicy wnoszą udziały o różnych wartościach, to ich udziały w zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionego wkładu.

Ad. 9 Odpowiedzialność za zobowiązania.
Stronami w czynnościach prawnych i procesowych są zawsze wspólnicy tzn. zobowiązanie zaciągają panowie X i Y, a nie spółka panów X i Y którzy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, tzn. wierzyciel może zająć majątek dowolnego wspólnika, niezależnie od tego, który ze wspólników zaciągnął takie zobowiązanie w imieniu spółki. Spółka nie posiada osobowości prawnej.

Ad. 10 Rozwiązanie spółki.
Spółka może być rozwiązana gdy:

~ wspólnicy podjęli taką uchwałę
~ upłyną czas na jaki została zawarta
~ został osiągnięty cel
~ ogłoszono wyrok sądu o rozwiązanie
~ ogłoszono upadłość spółki
~ śmierć wspólnika w spółce dwuosobowej
~ wystąpienie wspólnika w spółce dwuosobowej

Proszę zapoznać się z charakterystyką spółki cywilnej umieszczonej na 5,6,7 stronie
Formy organizaxcyjno prawne przedsiębiorstw

Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał (o spółce cywilnej slajd 6)
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza

Praca domowa
Proszę podać 3 przykłady firm spółki cywilnej.
Proszę abyście w oparciu o udostępniony materiał odpowiedzieli na pytanie:
Kiedy spółka cywilna ma obowiązek przekształcenia się w spółkę jawną?

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP3 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 04.04.2020

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.
Prac do oceny było już 2 a to jest 3.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna