Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II PT

Temat: Rejestracja działalności gospodarczej.

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się gdzie rejestruje się działalność gospodarczą.

Omówimy:

1. Rejestrację indywidualnej działalności gospodarczej.

2. Rejestrację pozostałych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Ad 1.

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrują swoje przedsiębiorstwo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestracja w CEIDG polega na złożeniu wniosku drogą elektroniczną lub bezpośrednio w urzędzie gminy, który jest jednocześnie zgłoszeniem do:

▪ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w celu zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych przedsiębiorcy i pracowników

▪ Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z prośbą o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w celu wyrobienia numeru REGON,

▪ Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), wyboru formy płacenia podatku dochodowego, zgłoszenie dla rozliczeń z podatku VAT,

Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą powinien otworzyć:

  1. firmowe konto bankowe,
  2. wyrobić pieczątkę na której powinny się znaleźć podstawowe dane firmy
  3. oraz powiadomić odpowiednie instytucje kontrolne (w zależności od prowadzonej działalności) Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Handlową, Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

Działalność wymagająca dodatkowych zezwoleń

Niektóre rodzaje działalności, poza ich zarejestrowaniem wymagają uzyskania dodatkowych koncesji, licencji lub pozwoleń. Dodatkowych zezwoleń wymaga:

-prowadzenie kantoru wymiany walut,

-składowanie odpadów,

-wytwarzanie broni i amunicji oraz handel nimi

-rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

-wytwarzanie i przetwarzanie paliw i energii

-prowadzenie usług detektywistycznych.

Ad 2.

Rejestracja działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje się na wniosek danego przedsiębiorcy. Rejestr przedsiębiorców jest jednym z rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr przedsiębiorców jest jawny, co oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych, które są w nim zawarte.

Wpisowi do KRS podlegają wyłącznie poniższe podmioty: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski.

Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym przeznaczonym dla danej formy działalności. Wpisu można dokonać drogą tradycyjną, składając wydrukowany wniosek w sekretariacie właściwego sądu rejonowego lub drogą elektroniczną przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis oraz jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Proszę zapoznać się z materiałem i zapisać w formie notatki. Notatki nie trzeba mi przysyłać, możecie wydrukować i wkleić do zeszytu.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna