Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Spółka komandytowo – akcyjna.

Na dzisiejszej lekcji scharakteryzujemy spółkę komandytowo – akcyjną.

Omówimy:

 1. Definicja spółki komandytowo – akcyjnej.
 2. Wspólnicy spółki komandytowo – akcyjnej.
 3. Określenie firmy spółki.
 4. Elementy umowy i forma jej zawarcia.
 5. Prawo do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki.
 6. Odpowiedzialność za zobowiązania.
 7. Przyczyny rozwiązania spółki.
 8. Organy spółki.
 9. Kapitał zakładowy.

 

Ad. 1

Jest to zupełnie nowa konstrukcja dotycząca spółek osobowych. Spółka ta łączy w sobie, jak sama nazwa wskazuje, cechy charakterystyczne dla spółki komandytowej (spółki osobowej) oraz spółki akcyjnej (spółki kapitałowej). Ma w sobie jednak więcej cech spółki osobowej niż kapitałowej i dlatego znalazła się w tej części ks., którą poświęcono spółkom osobowym.

Spółka komandytowo – akcyjna – to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Komplementariuszem może być osoba fizyczna lub prawna.

Spółka nie posiada osobowości prawnej, nie jest więc osobą prawną.

 

Ad. 2

Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne.

Wspólnicy nazywają się:

 • komplementariusz
 • akcjonariusz

 

Ad. 3

Firma spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo – akcyjna”. Dopuszcza się używanie skrótu „S.K.A.”

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo – akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy)tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo – akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczona w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 

Ad. 4

Umowa spółki zwana statutem powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego i zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adres albo adresy do doręczeń
 • organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Ad. 5

Prawo do reprezentowania na zewnątrz i prowadzenia spraw spółki przysługuje wyłącznie komplementariuszowi.

 

Ad. 6

Komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem wraz ze spółką za jej zobowiązania.

Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

 

Ad. 7

Przyczyny rozwiązania spółki:

 • przyczyny przewidziane w statucie
 • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązanie spółki
 • ogłoszenie upadłości
 • śmierć, upadłość lub wystąpienie jedynego komplementariusza
 • ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania

Ad. 8

W spółce komandytowo – akcyjnej, jako jedynej wśród spółek osobowych, można powołać radę nadzorczą oraz funkcjonuje walne zgromadzenie. Uprawnienia tych organów są zbliżone do uprawnień spółki akcyjnej.

 

Ad. 9

Kapitał zakładowy spółki komandytowo – akcyjnej nie może być niższy niż 50 000 zł. Jest to jedyna spółka ze spółek osobowych, która wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego w wysokości określonej przez ksh.

Podsumowanie
Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał (o spółce komandytowo – akcyjnej slajd 7)
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/dzialalnosc-gospodarcza

 

Praca domowa
1. Proszę podać 3 przykłady firm spółki komandytowo – akcyjnej.
2. Proszę abyście w oparciu o udostępniony materiał odpowiedzieli na pytanie:
Jakie warunki trzeba spełnić aby powstała spółka komandytowo – akcyjna?

Materiał znajdziecie na stronie:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowo-akcyjna

 

Efekty pracy proszę przesłać na adres e-mail zdolnenauczanie10@wp.pl wpisując w tytule wiadomość KP5 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 09.04.2020

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Lisiecka Anna