Uncategorized

Działalność gospodarcza w gastronomii Kl. II FTP

Temat: Biznesplan przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się z jakich elementów powinien składać się biznesplan przedsiębiorstwa.

Struktura biznesplanu

Jak już wiesz, biznesplan opracowuje się w różnych celach. Z tego względu, w zależności od przeznaczenia, poszczególne biznesplany są różnicowane i kładzie się w nich większy lub mniejszy nacisk na wybrane elementy. Przykładowo: biznesplan nowo powstającego przedsiębiorstwa skupiał się będzie bardziej na działaniach, które należy kolejno podjąć przy rozwijaniu działalności, a także na przeanalizowaniu, czy przyniosą one zysk. Biznesplan istniejącego przedsiębiorstwa, które chce wprowadzić na rynek nowy produkt, będzie zawierał dogłębną charakterystykę podobnych produktów konkurencji, a biznesplan przygotowany dla banku w celu uzyskania kredytu będzie miał bardziej rozbudowaną analizę finansową. Jednak każdy biznesplan powstaje według określonego wzorca, który tworzy uniwersalną strukturę biznesplanu.

Uniwersalna struktura biznesplanu przedstawia się następująco:

 1. streszczenie – w którym należy podać najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie, rozwinięte w pozostałych punktach biznesplanu;
 2. ogólna charakterystyka firmy – ten element powinien zawierać informacje o:
  1. nazwie i formie organizacyjno-prawnej firmy,
  2. logo firmy,
  3. właścicielach firmy,
  4. zakresie działalności firmy,
  5. lokalizacji firmy;
 3. analiza strategiczna – w której należy podać:
  1. ocenę szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT),
  2. możliwe warianty rozwoju firmy i pozyskiwania inwestorów;
 4. struktura organizacyjna i plan zatrudnienia – tu podaje się informacje o tym:
  1. kto będzie kierował przedsiębiorstwem,
  2. jakie będą stanowiska w przedsiębiorstwie,
  3. jaki będzie zakres obowiązków pracowników zajmujących poszczególne stanowiska,
  4. ilu będzie pracowników, o jakich kwalifikacjach i jak będą rekrutowani oraz w jaki sposób będą wynagradzani za wykonaną pracę;
 5. plan techniczny – który powinien zawierać informacje o tym:
  1. ile środków będzie potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności,
  2. skąd pozyskać te środki,
  3. jaka będzie wielkość produkcji,
  4. skąd pozyskiwane będzie zaopatrzenie;
 6. analiza rynku i plan marketingowy – w którym zawiera się informacje:
  1. o rynku, na którym firma będzie działać,
  2. szczegółowo charakteryzujące sprzedawane towary lub świadczone usługi,
  3. o podejmowanych działaniach marketingowych w celu przyciągnięcia klientów;
 7. plan finansowy działalności – w którym należy podać informacje o planowanych:
  1. przychodach,
  2. kosztach,
  3. zyskach przedsiębiorstwa;
 8. podsumowanie; analiza szans powodzenia i ryzyka – element, w którym podaje się wnioski wynikające z opracowanego biznesplanu oraz ocenia się, czy planowane działania, przy wskazanych uwarunkowaniach, mają szansę powodzenia.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam i życzę miłego odpoczynku w wakacje.
Lisiecka Anna