Uncategorized

Doradztwo zawodowe kl. 3 CB

TEMAT: Bilans kompetencji zawodowych i społecznych

CEL OGÓLNY: sporządzanie bilansu własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie zasobów, kompetencji oraz bilansu kompetencji;
 • określa cele sporządzania bilansu kompetencji;
 • sporządza bilans kompetencji.
 1. Przypomnijcie sobie o przeprowadzonych zajęciach, których celem było poznanie siebie, czyli analiza swoich zasobów – zainteresowań, zdolności, uzdolnień, kompetencji, predyspozycji zawodowych istotnych przy planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.
 2. Kompetencje

Eksperci rynku pracy podkreślają, że pracę otrzymuje się w 70 procent dzięki wiedzy czysto zawodowej i w 30 procent dzięki kompetencjom społecznym, a traci się pracę w 70 procent z powodu braku kompetencji społecznych i w 30 procent z powodu braku kwalifikacji zawodowych. Stąd też istnieje stała konieczność rozwijania się nie tylko w obszarze zawodowym, ale także w zakresie umiejętności społecznych.

Kompetencje to wiedza, umiejętności i postawy, które pozwalają realizować zadania w danej dziedzinie, wykorzystywane do realizacji czynności zawodowych.  Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka.

Kompetencje zawodowe są ściśle związane z przygotowaniem zawodowym, czyli rzetelną, aktualną wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami z obszaru wykonywanych zadań zawodowych.

Przykłady kompetencji zawodowych:

 • tworzenie oprogramowania w określonych językach,
 • obsługa programu graficznych,
 • opracowywanie strategii marketingowych,
 • wykonywanie zdjęć,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • obsługa maszyn,
 • prawo jazdy,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • przygotowywanie potraw,
 • uprawnienia (np.: uprawnienia SEP, uprawnienia do obsługi wózków widłowych).

 

Kompetencje społeczne nie są bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem, ale mają bardzo duże znaczenie dla efektywnego działania w miejscu pracy, wpływają na jakość wykonywanych zadań związanych z kontaktem z innymi ludźmi.

 Przykłady kompetencji społecznych:

 • kompetencje komunikacyjne (interpersonalne),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność mediacji i negocjacji,
 • kultura osobista,
 • budowanie pozytywnych relacji z przełożonymi i współpracownikami,
 • autoprezentacja,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • punktualność i samodyscyplina,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 1. Bilans kompetencji jest rozumiany jako proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby, w tym jej uzdolnień i motywacji, w celu opracowania planu rozwoju zawodowego, planu reorientacji zawodowej lub projektu szkolenia. Bilans kompetencji może być wykorzystywany do analizy doświadczeń zawodowych, oceny pozycji zawodowej i planowania ścieżki kariery.

Zalety bilansu kompetencji:

 • rozpoznawanie i sprawdzanie kompetencji,
 • efektywne i skuteczne ukierunkowywanie na wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • wspieranie osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – pomoc w wejściu lub powrocie na rynek pracy,
 • wsparcie podczas autoanalizy wiedzy, umiejętności i postaw, które posiadamy i rozwijamy,
 • pomoc w ocenie swoich pasji, zainteresowań – odpowiedź na pytanie, czy mogą być one naszymi atutami na rynku pracy?

4. Wypełnij kartę kompetencji zawodowych i społecznych –

Karta kompetencji zawodowych i społecznych

Marta Harasim – Stańko

rastanko@wp.pl