Uncategorized

Chemia 4BT, 4FTP, 4RTM, 31.03.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów”       

1.Powtórzenie wiadomości z właściwości fizycznych i chemicznych poszczególnych grup związków chemicznych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów na podstawie zamieszczonego pliku. Przeczytaj treści oraz przeanalizuj rozwiązania poszczególnych zadań.

2.Przeczytaj poniższe treści zadań dotyczące umiejętności projektowania doświadczeń, formułowania           obserwacji i wniosków, a następnie zapisz rozwiązania w zeszycie

Doświadczenie 1 – Otrzymywanie estrów

Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, w którego wyniku otrzymasz substancję o zapachu zmywacza do paznokci.

a) Uzupełnij schemat, wpisując nazwy związków chemicznych. Wybierz je spośród wymienionych poniżej.

  • kwas chlorowodorowy ● zasada sodowa ● etanol ● fenol ● kwas etanowy (octowy)
  • woda destylowana

b) Posługując się wzorami półstrukturalnymi, napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej oraz podaj nazwy produktów.

c) Podaj nazwę tej reakcji chemicznej.

d) Określ funkcję, jaką pełni w tej reakcji chemicznej kwas siarkowy(VI).

e) W poniższych zdaniach skreśl błędne sformułowania.

Produkt tej reakcji chemicznej rozpuszcza / nie rozpuszcza się w wodzie. Przeprowadzona reakcja chemiczna jest reakcją nieodwracalną / odwracalną.

Doświadczenie 2 -Porównywanie mocy kwasów karboksylowych i nieorganicznych    

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne. W probówce numer 1 umieszczono octan sodu i dodano do probówki kwas siarkowy (VI), natomiast w probówce numer 2 umieszczono węglan sodu i dodano do probówki kwas octowy.

a) Napisz obserwacje.

Probówka 1.:

Probówka 2.:

b) Napisz równanie reakcji chemicznej, która zaszła w probówce 1. oraz wniosek uwzględniający moc kwasu etanowego.

Wniosek:

c) Wskaż numer probówki, w której zaszła reakcja chemiczna potwierdzająca, że kwas etanowy jest mocniejszy od kwasu węglowego. Napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej.

d) Określ, czy na podstawie tego doświadczenia chemicznego można ustalić moc kwasu etanowego w odniesieniu do kwasów siarkowego(VI) i węglowego. Uzasadnij odpowiedź i sformułuj wniosek.

Uzasadnienie:

Wniosek:

Doświadczenie 3 -Reakcja metanalu z  wodorotlenkiem miedzi(II)

Doświadczenie chemiczne umożliwia wykazanie redukujących właściwości metanalu.

Opis doświadczenia: probówkę z roztworem metanalu umieszczono w zlewce z gorącą wodą. Po zajściu reakcji wytrącił się niebieski osad

a) Podaj wzór lub nazwę substancji tworzącej niebieski osad.

b) Podkreśl wzory tych związków chemicznych, które wykorzystano do otrzymania niebieskiego osadu.

CuSO4(aq) ● CuS ● NH3 ∙ H2O  ● NaOH(aq) ● CuOH ● HCOOH

c) Opisz, jak będzie zmieniała się barwa osadu w trakcie tego doświadczenia chemicznego.

d) Napisz w formie cząsteczkowej równanie zachodzącej reakcji chemicznej. Podaj nazwy produktów tej reakcji chemicznej.

Podaj nazwę tej reakcji chemicznej.

Doświadczenie 4 Odróżnianie fenoli od alkoholi

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie.

Opis schematu: do probówki 1 zawierającej etanol+ woda oraz do probówki 2 zawierającej fenol+ woda zanurzono uniwersalny papierek wskaźnikowy

a) Oceń, czy na podstawie tego doświadczenia chemicznego można odróżnić alkohol od fenolu.

b) Określ, czy uniwersalny papierek wskaźnikowy po zanurzeniu w roztworze etanolu zmienił barwę. O czym to świadczy?

c) Opisz, jak zmienia się uniwersalny papierek wskaźnikowy po zanurzeniu w roztworze fenolu. Podaj odczyn tego roztworu.

d) Napisz równanie dysocjacji fenolu.

e) Oceń rozpuszczalność fenolu w zimnej wodzie.

f) Podkreśl nazwę substancji, której można użyć w celu odróżnienia roztworu etanolu od roztworu fenolu. Uzasadnij swój wybór.

  • chlorek sodu ● zasada sodowa ● wodny roztwór azotanu(V) srebra(I) z dodatkiem wodnego roztworu amoniaku

Uzasadnienie:

 Doświadczenie 5 Badanie zachowania alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II)

W dwóch probówkach umieszczono etanol i propano-1,2,3-triol. Zaprojektuj doświadczenie chemiczne, które umożliwi odróżnienie tych związków chemicznych.

a) Narysuj schemat.

b) Podkreśl nazwę użytego odczynnika.

  • świeżo strącony wodorotlenek miedzi(II) ● woda bromowa ● jodyna ● roztwór chlorku żelaza(III

c) Opisz obserwacje, na których podstawie będzie możliwa identyfikacja etanolu i propano-1,2,3-triolu.

d) Wyjaśnij przyczynę różnego zachowania się etanolu i propano-1,2,3-triolu w przeprowadzonym doświadczeniu chemicznym.

 

3.Proszę rozwiązać  kartę pracy załączona w poniższym pliku

karta-pracy-4-jednofunkcyjne-pochodne-weglowodorow

Pytania oraz informacje zwrotne proszę kierować na adres e-mail lub poprzez  e-dziennik , wpisując w tytule wiadomości imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam,

Justyna Filipiak