Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP

27.05.2020r.

Temat: Pierwiastki chemiczne należące do litowców oraz ich związki chemiczne.

 1. Wprowadzenie

Litowce, metale alkaliczne, pierwiastki chemiczne stanowiące 1 grupę układu okresowego pierwiastków: lit (Li), sód (Na), potas (K), rubid (Rb), cez (Cs) i promieniotwórczy frans (Fr);

Litowce są metalami bardzo aktywnymi chemicznie dlatego występują w przyrodzie wyłącznie w postaci związków chemicznych.

 1. Właściwości litowców

Z konfiguracji elektronowej oraz położenia w układzie okresowym wynika, że litowce

 • mają jeden elektron walencyjny, więc wykazują tendencję do oddawania jednego elektronu – łatwo tworzą jednododatnie kationy np. Na+, K+, są silnym i reduktorami
 • mają niską elektroujemność
 • mają niskie wartości energii jonizacji

Litowce to metale miękkie o małej gęstości i srebrzystobiałej barwie, mają niskie temperatury wrzenia i topnienia. Dobrze przewodzą ciepło i prąd elektryczny. Są bardzo aktywne chemicznie dlatego muszą być przechowywane w nafcie lub oleju parafinowym.

Kationy litowców barwią płomień palnika na charakterystyczny kolor, co umożliwia identyfikację tych pierwiastków chemicznych:

 • kation litu barwi płomień na karminowo
 • kation sodu – na żółto
 • kation potasu – na różowofioletowo

W grupie litowców wraz ze zwiększeniem się liczby atomowej wzrasta:

 • aktywność pierwiastka chemicznego
 • charakter zasadowy tlenku
 • moc zasad
 1. Właściwości sodu i potasu

Sód i potas są

 • metalami lekkimi, miękkimi (można je kroić nożem), łatwo topliwymi,
 • bardzo aktywnymi chemicznie; bez dostępu powietrza mają barwę srebrzystobiałą; w powietrzu (zwłaszcza wilgotnym) energicznie utleniają się (należy przechowywać je w nafcie lub oleju parafinowym);
 • gwałtownie reagują z wodą z wydzieleniem wodoru i utworzeniem odpowiednich wodorotlenków, które należą do najmocniejszych zasad;
 • litowce łączą się bezpośrednio z wodorem i fluorowcami, lit także z azotem i węglem; są pierwiastkami najbardziej elektrododatnimi; w związkach występują na I stopniu utlenienia;

Reakcje chemiczne

 • produktami reakcji chemicznych z tlenem są tlenki, nadtlenki i ponadtlenki

4Na +  O2 → 2Na2O         (tlenek sodu)

2Na +  O2 → Na2O2          (nadtlenek sodu)

K  +  O2 → KO2                (ponadtlenek potasu)

 • Tlenek sodu i potasu są tlenkami zasadowymi, w reakcji z wodą tworzą moce zasady

Na2O + H2O → 2NaOH

K2O + H2O → 2KOH

 • Metaliczny sód i potas gwałtownie reagują z wodą, wypierając z niej wodór

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2

 • Produktami reakcji chemicznych z kwasami są sole (litowce wypierają wodór z kwasów)

2K + 2HCl → 2KCl + H2

 • Sód łatwo reaguje z niemetalami

-z wodorem tworzy reaktywny chemicznie wodorek sodu

2Na + H2  → 2NaH

– z gazowym chlorem – chlorek sodu

2Na + Cl2 → 2NaCl

– z siarką – siarczek sodu

2Na + S → Na2S

 1. Doświadczenie 1. Reakcja sodu z wodą.

https://www.youtube.com/watch?v=7aMmuOCYazc

a) Zweryfikuj prawdziwość hipotezy:
Sód reaguje z wodą.
Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.
Obserwacje:
Sód gwałtownie porusza się po powierzchni wody, topi się, roztwór barwi się na malinowo. Zebrany w probówce gaz spala się charakterystycznym dźwiękiem

Wniosek: W reakcji sodu z wodą tworzy się produkt o charakterze zasadowym –zasada sodowa, o czym świadczy malinowa barwa roztworu. Bezbarwny, palny gaz to wodór

Zaproponowana hipoteza była prawdziwa

b) Wyjaśnij, dlaczego sód przechowuje się w nafcie i w jaki sposób należy go przygotować przed użyciem w doświadczeniu.
Wyjaśnienie:
Sód jest bardzo aktywny chemicznie. Nafta chroni go przed dostępem tlenu i pary wodnej z powietrza.

c) Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków sodu i potasu. Następnie podkreśl wyrażenia opisujące rodzaj tych reakcji chemicznych.

__2_Na + __2_H2O__ → __2__NaOH + __H2__
__2_
K + __2 H2O__ → __2_KOH + __H2__

Reakcje otrzymywania wodorotlenków sodu i potasu, to reakcje:
egzoenergetyczne endoenergetyczne • analizy • wymiany • syntezy

5.Podsumowanie

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry/periodic-table/periodic-table-trends-bonding/v/metallic-nature-trends

 1. Zadanie domowe

Zapisz w zeszycie zastosowanie litowców.

Rozwiąż zadania 1,2 z podręcznika , strona 320

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak