Uncategorized

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP

20.05.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu –Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów.    (1h)

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu – Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów. –test online. (1h)

Rozwiąż samodzielnie zadania a następnie sprawdź rozwiązania.

Zadanie 1.

Stężenie molowe jonów OH w roztworze wynosi 0,001mol/dm3. Oblicz pH roztworu.

[OH] = 0,001mol/dm3 = 10-3 mol/dm3, to stężenie jonów wodoru [H+]=10-11 mol/dm3 , a więc pH=11

lub pOH = 3, to pH=14-3 =11

Odpowiedź: pH roztworu wynosi 11.

Zadanie 2

Zmieszano 1 mol substratu A z 1 molem substratu B i doprowadzono do stanu równowagi

w reaktorze o objętości 1 dm3. Reakcja chemiczna przebiega według ogólnego równania:

A + B ⇌ C + D

K = 1

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.

Rozwiązanie

Reagenty Stężenie początkowe Zmiana stężenia Stężenie równowagowe
A 1 -x 1-x
B 1 -x 1-x
C 0 +x x
D 0 +x x

K=1

K=[C]*[D]/[A]*[B]

1=x*x/(1-x)(1-x)

1=x2 /(1-2x + x2)

x2=1-2x + x2

2x=1/2

x=0,5

Odpowiedź:

Stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi wynoszą odpowiednio [A]=[B]=1-0,5=0,5mol/dm3,

[C]=[D]=0,5 mol/dm3.

Zadanie 3

W stanie równowagi reakcji N2 + 3 H⇌ 2NH3 ,w określonej temperaturze T stężenie reagentów wynoszą:

azotu 1,5 mol/dm3,

wodoru 4 mol/dm3,

amoniaku 5 mol/dm3.

Oblicz początkowe stężenie azotu i wodoru w danej temperaturze.

Reagenty Stężenie początkowe Zmiana stężenia Stężenie równowagowe
N2 A -x 1,5
H2 B -3x 4
NH3 0 +2x 5

Korzystając z tabelki z ostatniego wiersza, obliczamy x

2x =5/2

x=2,5

Obliczamy stężenie początkowe N2

A-x =1,5

A=1,5+x=1,5+2,5= 4 mol/dm3

Obliczamy stężenie początkowe H2

B – 3x =4

B=4+3x =4 + 3*2,5 = 11,5 mol/dm3

Odpowiedź:

Stężenie początkowe azotu wynosi 4 mol/dm3, a stężenie początkowe wodoru wynosi 11,5 mol/dm3.

Zadanie 4.

Oceń, w jaki sposób poniższe czynniki wpływają na ilość amoniaku powstającego w wyniku reakcji syntezy egzoenergetycznej: N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g),

podwyższenie ciśnienia

a) zmniejsza ilość produktu

b )zwiększa ilość produktu

c) zwiększa ilość substratu

d) nie ma wpływu

Odpowiedź b) podwyższenie ciśnienia przesuwa stan równowagi w prawo, czyli zwiększa ilość produktu reakcji.

Zadanie 5

Oceń, w jaki sposób poniższe czynniki wpływają na ilość amoniaku powstającego w wyniku reakcji syntezy egzoenergetycznej:

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g)

podwyższenie temperatury

a) zwiększa wydajność reakcji

b) zmniejsza wydajność reakcji

c) nie wpływa na wydajność

Odpowiedź b) podwyższenie temperatury przesuwa stan równowagi w lewo w kierunku substratów, czyli zmniejsza wydajność reakcji.

Zadanie 6.

Zgodnie z teoria protonową kwasów i zasad Bronsteda, kwas jest donorem protonów a zasada akceptorem protonów.

Dokończ poniższe zadania wpisując poniżej słowa kwasem lub zasadą.

a) Jon H3O+ jest wyłącznie ……….

b) Jon Cl jest wyłącznie………..

c) Jon SO42-jest wyłącznie…….

Odpowiedź:

a) Kwasem

b) Zasadą

c) Zasadą

Zadanie 7.

Nie zapisując równań reakcji hydrolizy podaj, które z wymienionych soli hydrolizują i jaki odczyn będą miały ich wodne roztwory: (NH4)2SO4, Na2SO4, K2CO3, Na2S, Ba(NO3)2, ZnCl2,

Rozwiązanie:

(NH4)2SO4– sól mocnego kwasu H2SO4 i słabej zasady NH3·* H2O
hydrolizuje, odczyn kwasowy roztworu

Na2SO4– sól mocnego kwasu H2SO4 i mocnej zasady NaOH
nie hydrolizuje, odczyn roztworu jest obojętny

K2CO3 – sól słabego kwasu H2CO3 i mocnej zasady KOH
hydrolizuje, odczyn zasadowy roztworu

Na2S – sól słabego kwasu H2S i mocnej zasady NaOH
hydrolizuje, odczyn zasadowy roztworu

Ba(NO3)2– sól mocnego kwasu HNO3 i mocnej zasady Ba(OH)2
nie hydrolizuje, odczyn roztworu jest obojętny

ZnCl2– sól mocnego kwasu HCl i słabej zasady Cu(OH)2
hydrolizuje, odczyn kwasowy roztworu

Informacja!

Przypominam, że dzisiaj zgodnie z planem lekcji o godzinie 14.00  piszemy test z działu -Rekcje w roztworach wodnych elektrolitów. Link oraz kod do testu zostaną podane na e-dzienniku.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak