3BT (Tech)3FT (Tech)3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 3BT, 3FT, 3MTP, 06.05.2020r.

06.05.2020r.

Temat: Na czym polega reakcja hydrolizy soli?

Temat: Odczyn wodnych roztworów soli a reakcje hydrolizy soli?

  1. Powtórzenie – wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwasowy a wodne roztwory zasad wykazują odczyn zasadowy.

Elektrolity dzieli się na mocne i słabe, w zależności od ich stopnia dysocjacji:

  • elektrolity mocne, mające zdolność do całkowitej dysocjacji na jony, są to:
  • wodorotlenki litowców i berylowców za wyjątkiem berylu i magnezu
  • kwasy HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4;
  • większość nieorganicznych soli rozpuszczalnych w wodzie,
  • elektrolity słabe, substancje częściowo zdysocjowane na jony; są to np. H2SO3, H2S, HNO2, CH3COOH.

2.Jaki odczyn maja wodne roztwory soli?

Zapoznanie z doświadczeniem –Badanie odczynu wodnych roztworów soli.

https://www.youtube.com/watch?v=BYyBiYMwdK0

https://www.youtube.com/watch?v=zigXR2oDMy4

3. Wprowadzenie pojęcia hydroliza soli oraz zapisanie w zeszycie definicji

Hydroliza jest to reakcja jonów soli z cząsteczkami wody. W wyniku tej reakcji z cząsteczki wody uwalnia się jon wodorowy (hydroniowy) lub jon hydroksylowy. Prowadzi to do zakwaszenia lub alkalizacji roztworu.

sól + woda ↔ kwas + zasada

Hydrolizie ulegają tylko te sole, których jony mają zdolność przyjmowania lub oddawania protonów w środowisku wodnym. Należą do nich:
– sole mocnych kwasów i słabych zasad, np.NH4Cl
– sole słabych kwasów i mocnych zasad, np. CH3COONa
– sole słabych kwasów i słabych zasad, np.CH3COONH4

Sole mocnych kwasów i mocnych zasad np. NaCl nie hydrolizują, ich jony w środowisku wodnym nie przyjmują i nie oddają protonów.

Sole tej grupy nie ulegają hydrolizie, a ich roztwory wykazują odczyn obojętny (pH = 7).

4. Zapoznanie z zapisywaniem równań reakcji oraz rodzajem hydrolizy soli.

https://www.youtube.com/watch?v=RYNnsKs8wRY

5. Zapisz notatkę – załącznik1 –notatka-hydroliza soli

6. Podsumowanie – Rozwiąż i zapisz w zeszycie zadanie.

Zadanie 1

Nie zapisując równań reakcji hydrolizy podaj, które z wymienionych soli hydrolizują i jaki odczyn będą miały ich wodne roztwory: (NH4)2SO4, K2SO4, K2CO3, K2S, NaNO3, CuCl2, (NH4)2CO3.

Rozwiązanie:

(NH4)2SO4– sól mocnego kwasu H2SO4 i słabej zasady NH3·* H2O
hydrolizuje, odczyn kwasowy roztworu

K2SO4– sól mocnego kwasu H2SO4 i mocnej zasady KOH
nie hydrolizuje, odczyn roztworu jest obojętny

K2CO3 – sól słabego kwasu H2CO3 i mocnej zasady KOH
hydrolizuje, odczyn zasadowy roztworu

K2S – sól słabego kwasu H2S i mocnej zasady KOH
hydrolizuje, odczyn zasadowy roztworu

NaNO3 – sól mocnego kwasu HNO3 i mocnej zasady NaOH
nie hydrolizuje, odczyn roztworu jest obojętny

CuCl2– sól mocnego kwasu HCl i słabej zasady Cu(OH)2
hydrolizuje, odczyn kwasowy roztworu

(NH4)2CO3– sól słabego kwasu H2CO3 i słabej zasady NH3·* H2O
hydrolizuje, odczyn obojętny roztworu

Zadanie 2 Napisz równania reakcji hydrolizy związków chemicznych o podanych nazwach  systematycznych w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej.

7. Zadanie domowe

Rozwiąż zadania 1,2,4 oraz 5 z podręcznika , strona 307

Rozwiązania zadań z podręcznika, proszę przesłać 06 maja do godziny 20.00 na podany wcześniej adres e-maila.

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak