Uncategorized

Chemia 1PT, 15.04.2020r.

15.04.2020r.

Temat: Mol i liczba Avogadra

  1. Przypomnienie, czym jest jednostka masy atomowej.

Jednostka masy atomowej, unit (z języka angielskiego jednostka), u – jest to jednostka masy używana przez chemików, która została zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla 12 C.

Atomy posiadają bardzo małe rozmiary ich średnice wynoszą w granicach 10 -9 – 10-10 . Posiadają więc bardzo małe masy, np. masa atomu Fe wynosi 9,27·10-23 g. Posługiwanie się tak małymi masami natrafiało na trudności i dlatego postanowiono masy atomów odnosić do jakiegoś wzorca. Początkowo wzorcem był atom wodoru, później 1/16 masy atomu tlenu, a od 1961r. obowiązuje międzynarodowa jednostka mas atomowych „u” którą jest 1/12 masy atomu węgla 12 C i wynosi:

1u = 1,667·10 -24g

1u = 1,667·10 -27kg

2. Wprowadzenie pojęcia mola i zapisanie przez uczniów w zeszytach definicji:

Mol jest to jednostka ilości substancji, która zawiera tyle atomów, jonów, cząsteczek, ile zawartych jest w 12 g izotopu węgla 12 C.

https://www.youtube.com/watch?v=xxuSavCDdUc

3.Wprowadzenie definicji i wartości liczby Avogadro:

Liczba Avogadro jest to liczba, która oznacza liczbę atomów zawartych w 12 g węgla, wynosi ona 6,02*1023 ., liczba atomów, cząsteczek lub jonów znajdujących się w 1 molu substancji. Oznaczamy ją symbolem NA

4. Praktyczne wykorzystanie poznanych na lekcji pojęć mola, liczby Avogadro

Rozwiązywanie przez uczniów przykładowych zadań związanych z tematem lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=aU1C9TAIyv4

Zadanie 1 :Oblicz ile atomów znajduje się w 20 g żelaza

Obliczenie:

wiedząc, że 1 g to 6,02*1023 u, więc 20g to 20*6,02*1023 u, można zapisać proporcję

1 atom żelaza ma masę atomową 56 u

X atomów żelaza ma masę 20 * 6,02*1023 u

X= 1atom*20 * 6,02*1023/56 u =  2,15*1023 atomów

Odpowiedź: W 20 g żelaza znajduje się 2,15*1023 atomów żelaza.

 

Zadanie 2 Oblicz, ile cząstek wody stanowi 2,5 mola tej substancji.

Obliczenie:

1 mol wody stanowi 6,02*1023  cząsteczek

2,5 mola wody stanowi X cząsteczek

X=*6,02*1023 =15,05*1023 cząsteczek

Odpowiedź : 2,5 mola wody to 15,05*1023 cząsteczek

 

5.Podsumowanie

Wg ścisłej definicji mol jest to ilość atomów zawartych w 12 g izotopu węgla 12 C

Liczba Avogadro – NA – jest liczbą cząstek zawartych w 12 g węgla a tym samym określa liczbę cząstek zawartych w 1 molu materii i wynosi: NA=6,02·1023

Kiedy mówimy o tej liczbie jako o stałej Avogadro to podajemy ją z jednostką 1/mol, jest to konieczne do zachowania spójności jednostek w wielu obliczeniach

https://www.youtube.com/watch?v=eqkwZRe40Go

https://pazdro.com.pl/uploads/files/Vademecum_fragment.pdf

 

  1. Proszę rozwiązać w zeszycie zadania numer 1, 2 oraz 3, strona 128

Rozwiązania zadań proszę odesłać na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak