1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Chemia 1PT, 06.05.2020r.

06.05.2020r.

Temat: Prawo stałości składu.

  1. Jakie informacje można odczytać ze wzoru sumarycznego związku chemicznego?

Wzór sumaryczny związku chemicznego określa jego skład jakościowy oraz opisuje skład ilościowy.

Skład jakościowy określa z jakich pierwiastków chemicznych składa się związek chemiczny.

Skład ilościowy informuje w jakim stosunku występują w związku chemicznym poszczególne pierwiastki chemiczne.

Skład ilościowy związku chemicznego można wyrazić jako stosunek atomowy, stosunek masowy oraz stosunek procentowy.

  1. Stosunek atomowy opisuję liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych w cząsteczce związku chemicznego.

Zadanie 1. Ustal stosunek atomowy pierwiastków chemicznych w siarczku żelaza (III) Fe2S3

Liczba atomów żelaza Fe: liczba atomów siarki S

2:3

Fe: S=2:3

Odpowiedź: Stosunek atomowy pierwiastków chemicznych w siarczku żelaza (III) Fe2S3 wynosi 2:3.

 

  1. Stosunek masowy to stosunek iloczynów liczb atomów pierwiastków chemicznych tworzących związek chemiczny i ich mas atomowych.

Zadanie 2. Ustal stosunek masowy pierwiastków chemicznych w siarczku żelaza (III) Fe2S3

Masy atomowe żelaza i siarki odczytane z układu okresowego pierwiastków wynoszą:

Masa atomowa żelaza Fe = 56 u

Masa atomowa siarki S  = 32 u

Obliczamy stosunek masowy w związku Fe2S3

Masa żelaza Fe: masa siarki S

mFe :mS =(2*56 u) :(3*32 u)

mFe : mS =112u:96u

Skracamy do najprostszych liczb całkowitych (dzieląc przez 16)

mFe:mS=7:6

Odpowiedź: Stosunek masowy pierwiastków chemicznych w siarczku żelaza (III) Fe2S3 wynosi 7:6.

 

  1. Stosunek procentowy (w procentach masowych) podaje zawartości procentowe mas poszczególnych pierwiastków w związku chemicznym.

Zadanie 3. Oblicz skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym, w siarczku żelaza (III) Fe2S3.

Masy atomowe żelaza i siarki odczytane z układu okresowego pierwiastków wynoszą:

Masa atomowa żelaza Fe = 56 u

Masa atomowa siarki S  = 32 u

Obliczamy masę cząsteczkową  Fe2S3.

mFe2S3=2*56 u +3*32 u =112u + 96 u=208 u

Obliczamy zawartość procentowa żelaza w Fe2S3.

masa Fe2S3.stanowi 100%

masa Fe stanowi X

208u stanowi 100%

112u stanowi X

208 * X= 112*100%

X=112*100%/208

X=53,8%

Obliczamy zawartość procentowa siarki w Fe2S3.

%Fe + % S=100%

%S=100%- %Fe

%S=100% -53,8=46,2%

Odpowiedź: Zawartość procentowa żelaza w siarczku żelaza (III) wynosi 53,8%, a siarki 46,2%.

  1. Prawo stałości składu Prousta.

W każdym związku chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i charakterystyczny dla danego związku chemicznego.

  1. W jaki sposób ustalić wzór związku chemicznego na podstawie stosunku masowego pierwiastków w tym związku?

Zadanie 4. Stosunek masowy azotu do tlenu w pewnym tlenku azotu wynosi 7 :12. Wykonaj obliczenia i podaj wzór sumaryczny oraz nazwę tego tlenku.

Wzór ogólny tlenku NxOy

masa azotu N=14 u

masa tlenu O=16 u

mN :mO =(x*14 u) :(y*16 u)

Z treści zadania wiadomo, że stosunek masowy wynosi 7:12, czyli mN:mO=7:12

Układamy zależność

x*14u/y*16u=7/12

x/y=(7/12)*(16/14)

x/y=2/3

x=2, y=3

Odpowiedź: Wzór sumaryczny tlenku azotu N2O3, nazwa tlenek azotu (III)

  1. Podsumowanie –zapoznaj się z przykładami zadań

Stosunek atomowy i masowy https://www.youtube.com/watch?v=JZk7Uv-PW5k

Prawo stałości składu  https://www.youtube.com/watch?v=XEpIpAQ5qKc

https://www.youtube.com/watch?v=b1Ovvy8Tq-0

https://www.youtube.com/watch?v=3GpGUk3pack

Skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym https://www.youtube.com/watch?v=yDoJI8LH1Zk

  1. Proszę rozwiązać w zeszycie zadania numer 1, strona 147 oraz zadanie numer 2

Zadanie 2. Stosunek masowy azotu do tlenu w pewnym tlenku azotu wynosi 7 :20. Wykonaj obliczenia i podaj wzór sumaryczny oraz nazwę tego tlenku.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 06 maja do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak