Uncategorized

Chemia 1FTR

15.06.2020r.

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z działu „Stechiometria”. Test online.

Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości z podstawowych pojęć i praw chemicznych oraz obliczeń stechiometrycznych

Zagadnienia:

 • pojęcia: mol, masa cząsteczkowa, masa molowa, liczba Avogadra
 • obliczanie masy cząsteczkowej, masy molowej
 • warunki normalne
 • objętość molowa gazów
 • prawo Avogadra
 • prawo stałości składu
 • stosunek atomowy, masowy i skład procentowy
 • wzory empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego
 • prawo zachowania masy
 • obliczenia stechiometryczne

Zadanie 1. Oblicz objętość wodoru w warunkach normalnych, jaka wydzieli się w reakcji 15 g glinu z nadmiarem kwasu solnego.

MAl =27 g/mol

15g                                         x dm3

2 Al  + 6 HCl  → 2 AlCl3  +    3H2  

2*27g                                     3*22,4 dm3

Z równania reakcji wynika, że

z 15g Al powstaje x dm3 H2

z 54 g Al powstaje 67,2 dm3 H2

zatem

x * 54g= 15g * 67,2 dm3

x = 15g * 67,2 dm3 / 54g

x = 18,67 dm3

Odpowiedź: W reakcji 15 g glinu z nadmiarem kwasu solnego wydzieli się 18,67 dm3 wodoru.

Zadanie 2. Oblicz masę wodorotlenku sodu, potrzebną do zobojętnienia roztworu zawierającego 20g kwasu siarkowego (VI).

MNa =23 g/mol            MO =16 g/mol             MH=1 g/mol               MS =32 g/mol

MNaOH =23 +16 + 1 =40 g/mol                       M H2SO4= 2*1 + 32 + 4*16 = 98 g/mol

x g                  20 g

2 NaOH   +   H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

2*40g              98g

Z równania reakcji wynika, że

z x g NaOH powstaje 20 g H2SO4

z 80 g NaOH powstaje 98 g H2SO4

zatem

x *98g =80g *20g

x=80g *20g/98 g

x =16,3 g

Odpowiedź: Do zobojętnienia roztworu zawierającego 20g kwasu siarkowego (VI) potrzeba 16,3g wodorotlenku sodu.

Zadanie 3.Oblicz, ile:

a) moli

b) gramów

c) cząsteczek

d) dm3 (warunki normalne)

wodoru wydzieli się w reakcji 117 g potasu z kwasem siarkowym (VI).

a) MK =39 g/mol MH=1 g/mol

117 g                                      x moli

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     1 mol

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x moli H2

z 78 g K powstaje 1 mol H2

zatem

x *78g =117g * 1 mol

x=117g * 1 mol/78 g

x =1,5 mola wodoru

b)

117 g                                      x g

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     2*1g

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x g H2

z 78 g K powstaje   2 g H2

zatem

x *78g =117g * 2 g

x=117g * 2g/78 g

x =3 g wodoru

c)

117 g                                      x cząst.

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     6,02*1023cz.

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x cząsteczek H2

z 78 g K powstaje 6,02*1023 cząsteczek H2

zatem

x *78g =117g * 6,02*1023

x=117g * 6,02*1023/78 g

x =9,03*1023 cząsteczek wodoru

d)

117 g                                      x dm3

2 K   +   H2SO4 → K2SO4 + H2

2*39g                                     22,4 dm3

Z równania reakcji wynika, że

z 117 g K powstaje x dm3 H2

z 78 g K powstaje 22,4 dm3 H2

zatem

x *78g =117g * 22,4 dm3

x=117g * 22,4dm3/78 g

x =33,6 dm3 wodoru

Odpowiedź:W reakcji 117 g potasu z kwasem siarkowym (VI) wydzieli się:

a) 1,5 mola wodoru

b) 3 g wodoru

c) 9,03 *1023 cząsteczek wodoru

d) 33,6 dm3 H2 odmierzonego w warunkach normalnych

 • Podsumowanie –powtórz pojęcia i rozwiąż zadania

https://www.youtube.com/watch?v=So4J1ruUqcM

https://www.youtube.com/watch?v=n_0krBu4VFM

 • Zadania domowe

Zadanie 1. Oblicz masę produktu powstającego w rekcji 40 g glinu z tlenem.

Zadanie 2. Oblicz, objętość wodoru w warunkach normalnych, wydzielającą się w wyniku reakcji 40 g wapnia z kwasem solnym.

Zadanie 3. z podręcznika, strona 152.

Oblicz:

a) Liczbę moli

b) Objętość w warunkach normalnych

c) Liczbę cząsteczek

d) Masę wyrażona w gramach

amoniaku, który powstanie w wyniku rozkładu 0,25 mola wodorowęglanu amonu podczas pieczenia ciastek.

NH4HCO3 →NH3   +  CO2  +H2O

Rozwiązania zadań proszę przesłać 15 czerwca do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Link do testu z działu ” Stechiometria” zostanie podany na e-dzienniku.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak