Uncategorized

Chemia 1FTR, 01.06.2020r.

01.06.2020r.

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

Obliczenia wynikające z ilościowej interpretacji zapisu równania reakcji chemicznej i wykorzystujące prawo zachowania masy noszą nazwę obliczeń stechiometrycznych.

  1. Prawo zachowania masy Lavoisiera – Łomonosowa.

Masa substratów jest równa masie produktów reakcji chemicznej.

Zadanie 1. Oblicz, ile gramów siarki przereagowało z 63,5 g miedzi, jeżeli otrzymano 79,5 g siarczku miedzi (I).

2 Cu  +  S →      Cu2S

miedź + siarka → siarczek miedzi (I)

63,5 g + x  =79,5 g

x = 79,5 g – 63,5 g = 16 g

Odpowiedź: W reakcji chemicznej przereagowało 16 g siarki z miedzią.

  1. Interpretacja równań reakcji chemicznych

Każde równanie reakcji chemicznej zawiera informacje, jakie substancje i w jakich stosunkach ilościowych ze sobą reagują.

Równanie reakcji syntezy amoniaku 3H2  + N2 2NH3  można odczytać na wiele sposobów:

  • Interpretacja cząsteczkowa:

3 cząsteczki wodoru łączą się z 1 cząsteczką azotu tworząc 2 cząsteczki amoniaku

  • Interpretacja molowa:

3 mole cząsteczek wodoru łączą się z 1 molem cząsteczek azotu tworząc 2 mole amoniaku

  • Interpretacja masowa:

6 g wodoru łączy się z 28 g azotu tworząc 34 g amoniaku

  • Interpretacja objętościowa (dla gazów w warunkach normalnych):

3*22,4 dm3 =67,2 dm3 wodoru łączy się z 22,4 dm3 azotu tworząc 2*22,4 dm3 =44,8 dm3 amoniaku

  • Interpretacja wynikająca z liczby Avogadra 6,02*1023

3*6,02*1023 =18,06*1023 cząsteczek wodoru łączy się z 6,02*1023 cząsteczek azotu tworząc 2*6,02*1023 =12,04 *1023 cząsteczek amoniaku

  1. Przykłady zadań

Rozwiązanie zadań, należy zawsze rozpocząć od napisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej, następnie podkreśla się wzory i symbole tych substancji, których ilość w zadaniu jest podana i tych, które należy obliczyć. Nad symbolami i wzorami zapisuje się dane i szukane wielkości a pod symbolami i wzorami zapisuje się informacje wynikające z równania reakcji

Zadanie 2. Oblicz, ile gramów chlorku sodu powstanie w reakcji chemicznej 4,6 g sodu z chlorem.

MNa =23 g/mol                        MCl =35,5 g/mol                     MNaCl =23 +35,5 =58,5 g/mol

4,6 g               x g

2 Na + Cl2  → 2 NaCl

2*23g              2*58,5g

Z równania reakcji wynika, że

z 4,6 g Na powstaje x g NaCl

z 46 g Na powstaje 117 g Na Cl

zatem

x *46g =4,6g *117g

x=4,6g *117g/46 g

x =11,7 g

Odpowiedź: W reakcji 4,6 g sodu z chlorem powstanie 11,7 g chlorku sodu.

Zadanie 3. Oblicz, ile decymetrów sześciennych tlenu powstanie z rozkładu 4 moli tlenku rtęci (II).

MO =16 g/mol                         MHg=201 g/mol                      MHgO= 201 + 16 =217 g/mol

4mole                          x dm3

2 HgO   → 2 Hg  +    O2

2 mole                         22,4 dm3

Z równania reakcji wynika, że

z 4 moli HgO powstaje x dm3 O2

z 2 moli HgO powstaje 22,4 dm3 O2

zatem

x * 2 mole= 4 mole * 22,4 dm3

x = 4 mole * 22,4 dm3 / 2 mole

x = 44,8 dm3

Odpowiedź: Z rozkładu 4 moli tlenku rtęci (II) powstanie 44,8 dm3 tlenu.

4. Podsumowanie –powtórz pojęcia i rozwiąż zadania

https://www.youtube.com/watch?v=EigI1RBnMvY

https://www.youtube.com/watch?v=pcliq9Hzpgg

  1. Zadania domowe

Zadanie 1. Oblicz, ile gramów magnezu należy użyć, aby w reakcji chemicznej z kwasem solnym otrzymać 100 g chlorku magnezu.

Zadanie 2. Oblicz, objętość wodoru odmierzonego w warunkach normalnych, który otrzymano w wyniku reakcji chemicznej 1 g sodu z wodą.

Zadanie 3. Oblicz, ile moli tlenku węgla (IV) powstanie w reakcji tlenku węgla (II) z 30 dm3 tlenu.

Zadanie 4. Wodór o pewnej masie przereagował z tlenem o masie 8 razy większej. Oblicz masę wodoru i masę tlenu, jeżeli w  wyniku reakcji chemicznej powstało 36 g wody.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 01 czerwca do godz.20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak