Uncategorized

Chemia 1CG, 18.05.2020r.

18.05.2020r.

Temat: Rodzaje tworzyw sztucznych.

  1. Wprowadzenie pojęć tworzywa sztuczne, polimery

Tworzywa sztuczne to materiały, których głównymi składnikami są związki wielkocząsteczkowe – polimery.

Polimery powstają w reakcjach polimeryzacji, których substratami są pojedyncze cząsteczki związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej, zwane monomerami.

Polimeryzacji ulegają węglowodory nienasycone np. eten C2H4, propen C3H6, etyn C2H2  oraz ich pochodne.

  1. Podział polimerów ze względu na ich pochodzenie

– naturalne np. kauczuk naturalny, celuloza, białka, kwasy nukleinowe

– modyfikowane np. octan celulozy, galalit

– syntetyczne np. polietylen, polipropylen

Podział polimerów ze względu na właściwości termiczne:

– termoplasty-tworzywa termoplastyczne -pod wpływem wysokiej temperatury łatwo topią się

– duroplasty -tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne -są odporne na ogrzewanie.

Podział polimerów ze względu na skład chemiczny, czyli rodzaj substancji dominującej w danym tworzywie sztucznym:

– poliolefiny -wśród nich można wymienić znany polietylen i polipropylen

– żywice winylowe – np. polioctan winylu i polichlorek winylu (PVC)

– żywice akrylowe

– poliwęglany

– polistyreny

– poliuretany

– aminoplasty

– fenoplasty

– poliamidy

Tworzywa sztuczne oprócz czystego polimeru zawierają dodatkowo substancje, które zmieniają ich właściwości fizyczne:

-barwniki (pigmenty)

-zmiękczacze (plastyfikatory)

– wypełniacze

  1. Przykłady polimerów
  • PE-Polietylen:

Polietylen zalicza się do polimerów termoplastycznych. Monomerem w tym tworzywie jest eten. Reakcje polimeryzacji, schematycznie przedstawia równanie:

n H2C ═ CH2 → […—CH2— CH2— CH2— CH2— CH2—…]n

  • PVC– polichlorek winylu

Polichlorkiem winylu nazywa się popularne tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest właśnie polichlorek winylu. Ten polimer powstaje w wyniku polimeryzacji monomeru – chloroetenu, zwyczajowo nazywanego chlorkiem winylu. Reakcje polimeryzacji schematycznie przedstawia równanie

n H2C ═ CH →     […—CH2— CH—…]n

│                             │

Cl                           Cl

  • PP-polipropylen

Monomerem w tym tworzywie jest propen. Reakcje polimeryzacji, schematycznie przedstawia równanie:

n H2C ═ CH →     […—CH2— CH—…]n

│                             │

CH3                       CH3

Kauczuk naturalny – substancja otrzymywana z soku mlecznego (lateksu) roślin kauczukodajnych -drzew i krzewów.

Kauczuk poddaje się procesowi wulkanizacji czyli ogrzewania kauczuku z siarką. Po dodaniu sadzy kauczuk staje się twardszy oraz zyskuje większą odporność na ścieranie i i wysoką temperaturę. W procesie wulkanizacji powstaje guma, z której produkuje się opony, uszczelki, odzież i obuwie wodoodporne.

  1. Podsumowanie – zapoznaj się z materiałem

https://www.youtube.com/watch?v=k1wcRrI1b9A

https://player.slideplayer.pl/1/412677/#

Zapisz w zeszycie przykłady termoplastów i duroplastów.

notatka-przykłady termoplastów i duroplastów

  1. Zadanie domowe

Zapisz w zeszycie przykłady  zastosowań termoplastów i duroplastów.

Rozwiąż w zeszycie zadania 1,2,3 z podręcznika, strona 171

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Pozdrawiam

Justyna Filipiak