Uncategorized

Chemia 1CB, 28.04.2020r.

28.04.2020r.

Temat: Budowa, otrzymywanie, właściwości wybranych soli.

  1. Zapoznanie z pojęciem sól oraz ze wzorem ogólnym soli

Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metali (lub grupy amonowej) oraz reszt kwasowych

Wzór ogólny soli        n    m

                                   MmRn

 gdzie: M-symbol chemiczny metalu

            R-reszta kwasowa

            n-wartościowość metalu

            m-wartościowość reszty kwasowej

  1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami nazewnictwa soli oraz kształcenie umiejętności zapisywania wzorów soli na podstawie ich nazwy oraz tworzenia nazw soli na podstawie wzoru.

Nazwy systematyczne soli tworzy się od nazw kwasów. Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę –ek, a sole kwasów tlenowych końcówkę –an. Do nazwy kwasu od której pochodzi sól, dodajemy nazwę metalu w dopełniaczu np. chlorek sodu, siarczan (VI) miedzi (II).

Przypomnij wzory i nazwy kwasów oraz zapoznaj się z tworzenie wzorów i nazw soli

https://www.youtube.com/watch?v=Rv_fqqZUbKI

https://epodreczniki.pl/a/budowa-soli-i-ich-nazewnictwo/D1UKPryP1

https://www.youtube.com/watch?v=EhEGkcQ54Qk

Nazwy wybranych soli

Nazwa soli Przykłady soli
Chlorek

-sól kwasu chlorowodorowego HCl

                           I    I

Chlorek sodu – NaCl

II    I

Chlorek wapnia – CaCl2

III   I

Chlorek glinu – AlCl3

Siarczek

-sól kwasu siarkowodorowego H2S

                             I    II

Siarczek potasu – K2S

II   II

Siarczek magnezu – MgS

III   II

Siarczek żelaza (III) – Fe2S3

Azotan (V)

-sól kwasu azotowego (V) HNO3

                                       I    I

Azotan (V) srebra (I) – AgNO3

II     I

Azotan (V) baru – Ba(NO3)2

III    I

azotan (V) glinu – Al(NO3)2

Siarczan (VI)

-sól kwasu siarkowego (VI) H2SO4

                                   I     II

Siarczan (VI) sodu – Na2SO4

II    II

Siarczan (VI) magnezu – MgSO4

III    II

Siarczan (VI) żelaza (III) – Fe2(SO4)3

Węglan

-sól kwasu węglowego H2CO3

                            I      II

Węglan potasu – K2CO3

II     II

Węglan wapnia – CaCO3

Fosforan (V)

-sól kwasu fosforowego (V) H3PO4

                               I      III

Fosforan (V) litu – Li3PO4

II      III

Fosforan (V) magnezu – Mg3(PO4)2

III   III

Fosforan (V) glinu –AlPO4

 

 

  1. Zapoznanie z metodami otrzymywania soli oraz ćwiczenie umiejętności pisania równań reakcji otrzymywania soli.

https://www.youtube.com/watch?v=DPkvjQpMYAE

https://www.youtube.com/watch?v=P2Pw485rBBU

Niektóre z metod otrzymywania soli poznaliście podczas omawiania lekcji  z udziałem tlenków, wodorotlenków oraz kwasów.

Zapisz  w zeszycie notatkę – notatka-sposoby otrzymywania soli

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-zobojetniania/D1GFj8cYa

https://epodreczniki.pl/a/inne-metody-otrzymywania-soli/DKhGgv1dB

https://epodreczniki.pl/a/otrzymywanie-soli-w-reakcji-kwasow-z-metalami/DcbndW5YM

https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/DuWAGWaya

  1. Zapoznaj się z doświadczeniem chemicznym – Reakcja zobojętniania zasad kwasami

Obejrzyj doświadczenie a następnie zapisz w zeszycie schemat, obserwacje i wnioski

https://www.youtube.com/watch?v=8nBSL90zYUw

  1. Zapoznaj się z właściwościami oraz zastosowaniem wybranych soli,

Sole to najczęściej ciała stałe o budowie krystalicznej, mające różne barwy.

Ze względu na rozpuszczalność soli wyróżniamy sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.

Sole trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie otrzymujemy w reakcjach nazywanych strąceniowymi.

Sole są powszechnie używane w życiu codziennym, wytwarza się z nich leki, kosmetyki, barwniki, nawozy sztuczne, pigmenty, lakiery, farby. Znalazły również zastosowanie w budownictwie.

https://epodreczniki.pl/a/zastosowanie-soli-i-ich-wplyw-na-srodowisko-przyrodnicze/DEVkP679p

  1. Podsumowanie:

Powtórz  nazewnictwo systematyczne soli, wzory sumaryczne soli oraz otrzymywanie soli.

https://epodreczniki.pl/a/sole—podsumowanie/DgIee1PUa

  1. Rozwiąż z podręcznika zadania 1 oraz 2 strona 202-203.

Rozwiązania zadań proszę przesłać 28 kwietnia do godz.21.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak