Uncategorized

Chemia 1BT, 05.05.2020r.

05.05.2020r.

Temat Masa cząsteczkowa i masa molowa związków chemicznych.

1.Wprowadzenie pojęcia masy cząsteczkowej i zapisanie przez uczniów w zeszytach definicji:

Masa cząsteczkowa jest to suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących cząsteczkę  lub związek chemiczny, wyrażona w jednostkach masy atomowej –u.

Masa atomowa wodoru oraz masa atomowa tlenu odczytana w układzie okresowym pierwiastków wynoszą odpowiednio:

masa atomowa wodoru to mH=1u,

masa atomowa tlenu to mO=16u,

Przykład obliczenia masy wody H2O= 2*1u+16u=18 u

https://www.youtube.com/watch?v=zQdhISkJFng

https://www.youtube.com/watch?v=WWki7lhhoio

2. Wprowadzenie pojęcia masy molowej i zapisanie przez uczniów w zeszytach definicji masy molowej

Masa molowa to masa 1 mola dowolnej substancji wyrażona w gramach na mol.

Masa molowa  jest to masa atomów, cząsteczek, jonów wyrażona w gramach na mol. Liczbowo jest równa masie atomowej bądź cząsteczkowej. Oznaczamy ją symbolem M

masa molowa wodoru wynosi MH=1g/mol

masa molowa tlenu wynosi MO=16 g/mol

M wody=2*1+16=18g/mol

https://www.youtube.com/watch?v=kwUgGyKn6aU

  1. Jak ustalić liczbę atomów, liczbę cząsteczek lub jonów substancji o dowolnej masie?

Do obliczenia liczby atomów, cząsteczek lub jonów, które znajdują się w próbkach pierwiastków lub związków chemicznych o dowolnej masie, niezbędna jest znajomość liczby Avogadra oraz zastosowanie metody proporcji lub wzorów. Proszę zapisać w zeszycie wzory i oznaczenia

m=n*M                      n=  m/M                   n=N/NA

            m – masa próbki, [g]

            n – liczba moli, [mol]

            M – masa molowa [g/mol]

            N – liczba atomów cząsteczek lub jonów

            NA – liczba Avogadra, 6,02*1023

4.Praktyczne wykorzystanie poznanych na lekcji pojęć mola, liczby Avogadro i masy molowej.

Rozwiązywanie przez uczniów przykładowych zadań związanych z tematem lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=5mE1h68PCSE

https://www.youtube.com/watch?v=AOOmfuXXWy8

Zadanie 1. Jak obliczyć masę próbki o podanej liczbie moli?

a) Oblicz masę 30 moli cząsteczek wody.

Obliczenia ze wzoru

Mwody = 18g/mol                                            m=n*M

n=30 moli                                                      m = 18g/mol *30 mol = 540 g

Obliczenia z proporcji

1 mol—————–18g

30 moli—————X

X= =540g

Odpowiedź: Masa 30 moli wody wynosi 540g.

Zadanie 2. W jaki sposób ustalić liczbę moli związku chemicznego?

a) Oblicz, ile moli wody stanowi 1000 g tego związku chemicznego.

Obliczenie ze wzoru

M=18 g/mol                                                   n=m/M

n=1000g                                                        n = 1000g/18g/mol =  55,56 moli

Obliczenia z proporcji

1 mol—————–18g

X mola————–1000g

X= =55,56 moli

Odpowiedź: 1000g wody stanowi 55,56 moli tej substancji.

b) Oblicz jaki ułamek mola stanowi 4 g cząsteczek tlenu O2

Obliczenie ze wzoru:

M=2*16=32 g/mol                                                   n=m/M

n=4 g                                                  n= m/M. = 4g/32g/mol = 0,125 mola

Obliczenia z proporcji

1 mol—————–32g

X mola————–4g

X= =0,125 mola

Odpowiedź: 4g cząsteczek tlenu stanowi 0,125 moli tej substancji.

c) Masa molowa złota wynosi 197 g/mol. Ile waży jeden atom złota?

Obliczenie: odczytujemy z układu okresowego pierwiastków chemicznych masę atomową złota

1 mol złota ma masę 197 g i zawiera 6,02*1023 atomów

Układamy proporcje

197g—————–6,02*1023 atomów

X g————–1 atom

X= =32,7*10-23 g

Odpowiedź: 1 atom złota waży 32,7*10-23 g

  1. W podsumowaniu tematu powtórz pojęcia mol, masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba Avogadra oraz zapoznaj się z rozwiązywaniem przykładowych zadań związanych z tematem lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=eqkwZRe40Go&t=31s

  1. Proszę rozwiązać w zeszycie zadania numer 1 oraz 2 a,b,c strona 138

Rozwiązania zadań proszę przesłać 05 maja do godziny 20.00 na adres e-maila: justyna.filipiak7@gmail.com

Pytania oraz informacje zwrotne, proszę kierować na podany adres e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, wpisując w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam

Justyna Filipiak