Uncategorized

Biologia IB4

15.06.2020

Temat: Międzynarodowe formy ochrony przyrody.

Celem lekcji jest poznanie międzynarodowych form ochrony przyrody

1. Zagadnienia:

  • idea zrównoważonego rozwoju
  • międzynarodowe inicjatywy w zakresie ochrony przyrody
  • inicjatywy rządowe w zakresie ochrony przyrody
  • międzynarodowe obszary chronione
  • rezerwaty biosfery w Polsce
  • znaczenie sieci ekologicznych
  • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000
  • inicjatywy pozarządowe z zakresie ochrony przyrody

2. Temat został omówiony w podręczniku str. 160-169

Proszę, zapoznajcie się dodatkowo z materiałem z e-podręcznika Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody zawartym w podanym linku

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/380532

Polecam prezentację Międzynarodowe formy ochrony przyrody:

http://archiwum.4lo.gorzow.pl/files/6)%20MIEDZYNARODOWE%20FORMY%20OCHRONY%20PRZYRODY.pdf

3. Notatka

Podejmując działania na rzecz ochrony przyrody na świecie, dąży się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Podstawą współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody są rządowe konwencje i porozumienia oraz programy i akcje organizacji pozarządowych. Najważniejsze umowy o zasięgu światowym to:

Konwencja ramsarska, dotyczy ochrony obszarów wodno – błotnych, zwłaszcza jako środowisko życia ptaków wodnych. W Polsce jest obecnie 13 takich obszarów z których każdy stanowi miejsce gromadzenia się przynajmniej 20 tys. osobników zagrożonych wyginięciem.

Konwencja CITES jej przepisy umożliwiają kontrolowanie handlu i obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, poprzez konieczność posiadania zezwoleń na wywóz za granice osobników, wytworzonych z nich produktów.

Konwencja bońska, powstała w celu ochrony dzikich zwierząt migrujących. Na mocy tej umowy tworzone są listy gatunków chronionych, możliwe jest też zawieranie przez poszczególne kraje porozumień dotyczących ochrony konkretnych gatunków.

Aby zapobiec skutkom fragmentacji siedlisk, obszary chronione są łączone korytarzami ekologicznymi w sieci ekologicznej.

Sieci ekologiczne umożliwiają zwierzętom przemieszczanie się, znalezienie schronienia i pokarmu. W skali europejskiej funkcjonuje Europejska Sieć Ekologiczna chroniąca najcenniejsze przyrodniczo obszary na terenie całego kontynentu, Bałtycki System Obszarów Chronionych i Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

Zadanie:

Wybierz dowolny kraj i sprawdź, które z występujących tam gatunków roślin i zwierząt objęte są konwencją CITES.

Jeśli macie pytania proszę o kontakt przez messenger, adres email joannamichaluk@gmail.com

Życzę dobrej pracy, pozdrawiam Joanna Michaluk.