Aktualności

25. rocznica przystąpienia Polski do OECD

OECDOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, ang. Organization for Economic Cooperation and Development) – międzynarodowa organizacja gospodarcza z siedzibą w Paryżu, utworzona w 1961 r.

Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązań politycznych i gospodarczych, mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.


22 listopada 1996 r. 
Polska zostaje 28. Państwem członkowskim OECD

Donald J. Johnston, Sekretarz Generalny OECD, oraz Grzegorz Kołodko, Wicepremier i Minister Finansów Polski (1994-1997) podczas ceremonii podpisania porozumienia o przystąpieniu Polski do OECD – Paryż, 11 lipca 1996 r.

„Członkostwo w OECD jest potwierdzeniem przynależności Polski do klubu najwyżej rozwiniętych państw, prezentujących podobne poglądy i podzielających te same wartości. Raporty i analizy OECD stanowią dla polskiego rządu cenne źródło informacji w procesie kształtowania i realizacji polityki społeczno-gospodarczej, której celem jest wzrost jakości życia w naszym kraju”.
Premier Mateusz Morawiecki

W związku z członkostwem w OECD, w Polsce obowiązują te same prawa i standardy funkcjonowania gospodarki co w państwach wysoko rozwiniętych. W efekcie Polska w wymianie międzynarodowej jest traktowana jako równorzędny partner, co przynosi jej wymierne korzyści ekonomiczne w postaci dochodów z eksportu, wykorzystania zagranicznych czynników produkcji i bardziej wydajnych metod zarządzania.

Korzyści dla Polski

  • Przynależność do grupy państw o podobnych poglądach, które zobowiązały się do wspierania rozwoju gospodarczego i dobrobytu, ochrony wolności osobistej i poprawy jakości życia.
  • Korzystanie z doradztwa politycznego dostosowanego do potrzeb państwa, szczególnie w zakresie polityk strukturalnych.
  • Analiza rozwoju gospodarczego i społecznego w odniesieniu do innych państw członkowskich OECD.
  • Dostęp do najlepszych praktyk w tworzeniu polityk za pośrednictwem systemu wzajemnej oceny członków.
  • Integracja z siecią ponad 100 państw w ramach współpracy OECD z państwami spoza organizacji oraz z krajami partnerskimi.

W dn. 11.03.2021 r. z wizytą w Paryżu gościł Wicepremier Jarosław Gowin. W czasie pobytu w Paryżu J. Gowin spotkał się z SG OECD Angelem Gurrią. Spotkanie było okazją do przedyskutowania najważniejszych tematów we współpracy Polski z OECD w roku, w którym wypada 25 rocznica przystąpienia Polski do tej Organizacji.

Spotkanie Wicepremiera Jarosława Gowina z Sekretarzem Generalnym Angelem Gurrią rozpoczęło obchody 25 rocznicy przystąpienia Polski do OECD.

 W związku z „srebrnym jubileuszem” członkostwa Polski w OECD chcemy przybliżyć wam tematykę oraz skłonić do refleksji na temat korzyści wynikających z członkostwa w tej Organizacji.

Przygotowujemy również materiały informacyjne (broszury) do wykorzystania na zajęciach z wychowawcą, dotyczące członkostwa Polski w OECD i konkursy związane z w/w tematyką.

Każdemu młodemu człowiekowi niezbędna jest popularyzacja wiedzy na temat OECD i jej wpływu na rozwój państw członkowskich, ich ustawodawstwa gospodarczego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.